пошук  
версія для друку
Публікації › Бюлетень "Права Людини"200425
02.10.2004

Всеукраїнська конференцiя “Етичнi орiєнтири третього сектору”

   

У Києві 29-30 вересня 2004 року відбудеться конференцiя “Етичнi орiєнтири третього сектору”. Мета конференцiї – пiдбити пiдсумок обговорення проекту Декларацiї етичних засад дiяльностi органiзацiй громадянського суспiльства в Українi, що нинi триває в усiх регiонах України; узгодити дiєвий механiзм приєднання органiзацiй до Декларацiї етичних засад.

Проект Декларацiї етичних засад дiяльностi органiзацiй громадянського суспiльства в Українi було розроблено за рiшенням мiжнародної конференцiї “Етичнi засади дiяльностi органiзацiй громадянського суспiльства в Українi”, яка вiдбулася 29-30 вересня 2003 року в м. Києвi (з детальною iнформацiєю про конференцiю, матерiалами пленарних засiдань та робочих груп можна ознайомитися на Iнтернет-сайтi проекту UCAN за адресою http://ucan-isc.org.ua/ukr/what_we_do/events).

Компакт диск з матеріалами конференції (виступи, презентації, звіти робочих груп, перелік учасників) можна замовити за телефоном (044) 494-45-97 або eлектронною поштою [email protected] .

На порталі http://www.etyka.org.ua розміщено детальну інформацію щодо обговорення проекту декларації в регіонах України.

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕТИЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Преамбула

Ми, організації громадянського суспільства (ОГС) України, які приєдналися до цієї Декларації:

усвідомлюючи свою роль активних учасників у процесах розвитку безпечного, збалансованого та дбайливого суспільства, а також трансформації українського суспільства на шляху до демократії, в якій панують верховенство права та повага до прав і свобод людини;

прагнучи зробити свій внесок у становлення демократичного суспільства в Україні, зокрема шляхом впровадження програм з громадянської освіти, захисту прав громадян та інших напрямів;

погоджуючись, що базовими цінностями роботи ОГС є незалежність, автономність та здатність діяти заради суспільного блага, пріоритетність потреб та проблем цільової групи та/або місцевої громади, рівність та повага до особистості, визнання соціокультурної різноманітності; приймаємо цю Декларацію, якою ми будемо керуватися у своїй діяльності.

ОСНОВНІ ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОГС

Ми погоджуємося, що принципи відкритого демократичного суспільства є провідними для здійснення нашої діяльності, та беремо на себе відповідальність за дотримання таких засад у своїй роботі:

1. ДЕМОКРАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА УЧАСТЬ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕНЬ

Виходячи з того, що ОГС виражає, представляє та працює з метою задоволення множинних інтересів та потреб суспільства,

1.1. ОГС докладає всіх можливих зусиль до того, щоб різноманітні інтереси та потреби суспільства були враховані в процесі розробки та впровадження державної політики;

1.2. ОГС забезпечує демократичне управління організацією шляхом залучення членів організації, представників цільової аудиторії та громади до своєї діяльності та процесу прийняття рішень.

2. ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОГС

Визнаючи відкритість та прозорість одними з основних принципів становлення та розвитку демократичного суспільства,

2.1. ОГС прагнуть дотримуватися цих принципів у своїй роботі та у відносинах з іншими сторонами, зокрема з членами організації, цільовою групою, органами державної влади та місцевого самоврядування, донорськими структурами та іншими ОГС.

Оприлюднення річного та фінансових звітів про роботу ОГС та регулярне інформування громадськості про свою діяльність – можливі засоби дотримання принципів відкритості та прозорості в роботі ОГС;

2.2. ОГС вважають чесну конкуренцію за необхідну умову діяльності та пропагують конкурсний підхід для реалізації певних програм ОГС.

На таких засадах вони самі приймають участь у конкурсах, а також проводять відкриті конкурси та поширюють інформацію про них.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Усвідомлюючи свою відповідальність за становлення та розвиток безпечного, збалансованого та дбайливого суспільства, та можливий вплив на трансформаційні процеси,

3.1. ОГС діє відповідно до своєї місії та задекларованих цілей і принципів;

3.2. ОГС веде діяльність та надає послуги в межах своїх прав та компетентності та прагне досягнення вищих стандартів якості та професіоналізму;

3.3. ОГС у повсякденній роботі проявляє повагу до принципу верховенства права та сприяє підвищенню правової свідомості громадян;

3.4. ОГС складає чесний та прозорий бюджет, дотримується його виконання, а також звітує про фінансову діяльність перед усіма зацікавленими сторонами;

3.5. ОГС відповідально та максимально ефективно використовує фінансові, матеріальні, людські, природні та інтелектуальні ресурси задля реалізації своєї місії та досягнення цілей;

3.6. ОГС керується в діяльності принципом поваги до авторства та власності ідей та проектів. Пропагування відповідального використання інтелектуальних ресурсів серед партнерів та

запобігання плагіату – важливі складові роботи ОГС.

4. СПІВРОБІТНИЦТВО ТА РІВНОПРАВНЕ ПАРТНЕРСТВО

Визнаючи співробітництво та взаємоповагу важливими факторами у розвитку громадянського суспільства,

ОГС прагне будувати свої відносини з іншими суб’єктами (ОГС, органами влади, донорами, клієнтами, громадою) на засадах доброзичливого та рівноправного партнерства, толерантності, розуміння та поваги;

ОГС виконує письмові та усні зобов’язання перед партнерами, клієнтами та суспільством загалом.

КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Приєднання організацій до Декларації свідчить про прийняття організацією та їх співробітниками і членами проголошених цінностей та принципів, яких вони зобов’язуються дотримуватися на словах та на дії.

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори