пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
12.03.2008
Оголошення

Міжнародний фонд Відродження за програмою Верховенство права оголошує у 2008 році наступні конкурси

   

Місія Фонду - фінансово та організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки важливих для його розвитку громадських ініціатив. Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) нині фінансово підтримує проекти і програми, що посилюють вплив громадянського суспільства в Україні, зокрема, сприяють становленню верховенства права, розвиткові незалежних засобів масової інформації, інформаційних ресурсів для відкритого суспільства, освіті, перекладу найкращих творів світової суспільно-гуманітарної думки, реформам у сфері охорони здоров’я, розвиткові національних меншин та їх інтеґрації в суспільство України.

Мета програми "Верховенство права" - підтримка  ініціатив громадянського суспільства, що спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяння знаходженню консенсусу між зацікавленими суб’єктами щодо реалізації інституційних реформ у правовій системі держави.

1. Конкурс: "Від радянських пільг та привілеїв до європейських стандартів соціальних та економічних прав людини"

 

Мета конкурсу - сприяти виробленню пропозицій, що посилюють захист соціальних та економічних прав людини, а також  обмежують необґрунтовано встановлені пільги та привілеї.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди,  громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

 

визначення обсягу пільг та привілеїв, нормативно встановлених в Україні. Обрахування необхідних коштів для їх повного забезпечення;

встановлення мети запровадження пільг і привілеїв та їх функцій (компенсаційна, стимулююча, гарантійна);

визначення категорій громадян, груп населення, для яких передбачені пільги та компенсації;

встановлення пільг та привілеїв, які доповнюють права (є складовою певного права), і які кошти потрібні для їх забезпечення;

встановлення пільг і привілеїв, які не є виправданими, та розміру коштів, що необхідні для їх забезпечення;

визначення узгодженості пільг та привілеїв з принципами рівності, справедливості, верховенства права, правової, соціальної держави;

вироблення пропозицій щодо посилення соціальних та економічних прав для  певних груп населення, які потребують захисту, пошук об’єктивних критеріїв та класифікація таких груп;

визначення узгодженості національних соціальних та економічних прав, а також пільг і привілеїв з міжнародними стандартами;

вироблення пропозицій щодо можливостей скасування пільг і привілеїв із прогнозуванням наслідків та визначенням необхідних механізмів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту - 25 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 25 квітня 2008 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 20 червня 2008 року.

 

 

 

2. Конкурс: "Участь народу у здійсненні правосуддя. Здійснення правосуддя мировими суддями"

Мета конкурсу - сприяти виробленню оптимальних пропозицій щодо найбільш ефективних механізмів забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя у контексті реалізації судово-правової реформи в Україні.

Участники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

вивчення іноземного досвіду функціонування інститутів мирового судді, суду присяжних, народних засідателів та вироблення пропозицій щодо можливостей його застосування в Україні;

здійснення порівняльного аналізу різних моделей названих інститутів і виявлення недоліків і переваг кожної з них;

проведення публічних обговорень щодо можливостей функціонування та наслідків запровадження інститутів, що забезпечують участь громадян у захисті прав людини, здійсненні правосуддя, зокрема, мирових суддів, суду присяжних, народних засідателів.

 

Перевага буде надаватись проектам, що передбачають широке висвітлення результатів проекту у ЗМІ.

 

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту - 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 5 травня 2008 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 20 червня 2008 року.

 

3. Конкурс: "Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади"

Мета конкурсу - сприяти діяльності неурядових організацій, спрямованої на реалізацію права особи на доступ до інформації; забезпечення більшої відкритості у діяльності органів влади, їх посадових та службових осіб.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

ініціювання подання інформаційних запитів (відповідно до Закону України "Про інформацію") та звернень громадян (відповідно до Закону України "Про звернення громадян") про надання інформації, що становить суспільний інтерес, подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, бездіяльності влади через ненадання відповідей;

здійснення аналізу відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей;

протидія незаконному використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес; 

вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної інформації в Україні; 

створення спеціалізованого інтернет-ресурсу з питань реалізації права на інформацію;

проведення просвітницьких заходів з питань відкритості влади, реалізації права на інформацію.

 

Інформаційні запити та звернення мають бути узгодженими за тематикою, спрямованими до тих органів влади, що мають у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно із законодавством) відповідну інформацію. Адресатами мають бути як центральні, так і місцеві органи влади.

 

Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів, передбачають діяльність за всіма вище наведеними пріоритетами.

 

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту - 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 25 травня 2008 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 20 липня 2008 року.

 

4. Конкурс "Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції"

Мета конкурсу -  проведення комплексних заходів, спрямованих на судовий захист прав людини від дій та бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Учасники конкурсу:  неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

визначення кола найбільш актуальних проблем у відносинах між органами влади та громадянами;

аналіз існуючої судової практики з визначених організацією-виконавцем проблем;

ініціювання адміністративних позовів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо питань, які становлять суспільний інтерес;

надання правової допомоги громадянам в адміністративних справах (у тому числі представництво інтересів у суді);

сприяння примиренню сторін в адміністративних справах за участю підготовлених медіаторів;

проведення просвітницьких заходів з питань судового захисту прав людини за допомогою механізмів адміністративної юстиції.

Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, передбачають залучення широкого кола партнерів та висвітлення результатів діяльності за проектом у ЗМІ.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту - 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 5 червня 2008 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 20 липня 2008 року.

 

 

5. Конкурс "Захист прав людини в установах виконання покарань"

Мета конкурсу - сприяти дотриманню та захисту прав ув’язнених осіб, працівників в установах системи виконання покарань України.

 

Учасники конкурсу:  неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

 

Пріоритети конкурсу:

моніторинг дотримання прав людини в установах виконання покарань, що включає в себе  збір та аналіз інформації, вироблення рекомендацій, поширення результатів;

вироблення пропозицій щодо покращення механізму захисту та реалізації прав затриманих та ув’язнених осіб;

створення мережі центрів правової допомоги ув’язненим особам, з метою надання правової допомоги у кримінальних, цивільних та адміністративних справах;

ініціювання "стратегічних" судових справ, що стосуються  реалізації прав людини та основоположних свобод в умовах відбування покарання;

сприяння практичному застосуванню персоналом установ виконання покарань міжнародних стандартів діяльності пенітенціарної системи, зокрема Європейських в’язничних правил.

 

Перевагу буде надано проектам від організацій, що мають попередній досвід роботи, співпраці з установами системи  виконання покарань, реалізуються у співпраці між організаціями на території різних регіонів України.

 

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту - 15 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 12 травня 2008 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 20 червня 2008 року.

 

Загальний бюджет конкурсів програми  - 380  000 доларів США

 

Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

 

Критерії оцінки проектів за програмою "Верховенство права":

відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;

передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

практична спрямованість результатів проектів;

досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!:

Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

 

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 2 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

 

Міжнародний фонд "Відродження", вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

 

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: [email protected]

 

 

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

 

Проектні форми можна отримати:

 

1.  Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд "Відродження", вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ:  http://www.irf.kiev.ua

3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці "Контакти") 

 

Контактні особи:

 

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: [email protected]

 

Ліана Мороз, координатор програми

Електронна пошта: [email protected]

 

Василина Яворська, координатор програми

Електронна пошта: [email protected]

 

Юлія Барська, асистент програми

Електронна пошта: [email protected]

 

 

Тел: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29

 

 


Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль