пошук  
версія для друку
20.03.2008
джерело: keui.univer.kharkov.ua

Звернення Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв з приводу припинення діяльності Європейського університету у Санкт-Петербурзі

   

Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв – неурядова громадська організація, яка об’єднує науковців-гуманітаріїв з Білорусі, Росії, України, Великобританії, Литви, Польщі, США, Естонії, – висловлює глибоке занепокоєння припиненням діяльності Європейського Університету у Санкт-Петербурзі.

Європейський Університет є навчальним закладом, що користується значним авторитетом у світовій академічній спільноті. Його викладачі та випускники відомі як провідні науковці у низці галузей гуманітарного знання. Діяльність університету відповідає найвищим світовим освітнім стандартам і має надзвичайно важливе значення як для Росії, так і для інших країн Східної Європи.
Ми переконані, що припинення діяльності Європейського Університету серйозно та непоправно зашкодить процесу модернізації вищої освіти, принципам університетської автономії, свободи академічної науки в Росії.

Ми звертаємося до російської федеральної влади, до органів влади Санкт-Петербурга, до наукової громадськості з закликом зробити усе можливе для поновлення й нормальної роботи Європейського Університету.

Президент Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв, Володимир Кравченко (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна).

Члени Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв: Ольга Бухіна (Американська рада наукових товариств, Нью-Йорк, США), Єлєна Вішлєнкова (Казанський державний університет, Казань, Росія), Єлєна Гапова (Європейський гуманітарний університет, Вільнюс, Литва/Білорусь), Гелінада Грінченко (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна), Ярослав Грицак (Український католицький університет, Львів, Україна), Тамара Гундорова (Національна Академія наук України, Київ, Україна), Андрій Даниленко (Університет Пейса, Нью-Йорк, США), Тарас Добко (Український католицький університет, Львів, Україна), Леонід Зашкільняк (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, Львів, Україна), Андрій Зорін (Оксфордський університет, Великобританія), Алєксандр Камєнскій (Російський державний гуманітарний університет, Москва, Росія), Любов Кісєльова (Тартуський університет, Тарту, Естонія), Наум Клейман (Музей кіно, Москва, Росія), Сергій Плохій (Гарвардський університет, США), Уільям Розенберг (Мічиганський університет, США), Іріна Савєльєва (Державний університет – Вища школа економіки, Москва, Росія), Геннадзь Сагановіч (Європейський гуманітарний університет, Вільнюс, Литва/Білорусь), Єлєна Смілянская (Російський державний гуманітарний університет, Москва, Росія), Ельжбета Смулкова (Інститут Міждисциплінарних Досліджень Варшавського Університету (ОВТА)), Олег Турій (Український католицький університет, Львів, Україна), Анджей Тимовський (Американська рада наукових товариств, Нью-Йорк, США), Татьяна Щитцова (гуманітарний університет, Вільнюс, Литва/Білорусь).

***

Международная Ассоциация гуманитариев – неправительственная общественная организация, объединяющая ученых-гуманитариев из Беларуси, России, Украины,

Великобритании, Литвы, Польши, США, Эстонии, - выражает глубокую обеспокоенность прекращением деятельности Европейского Университета в Санкт-Петербурге.

Европейский Университет является учебным заведением, пользующимся большим авторитетом в мировом академическом сообществе. Его преподаватели и выпускники известны как ведущие ученые в ряде областей гуманитарного знания. Деятельность университета соответствует самым высоким мировым образовательным стандартам и имеет чрезвычайно важное значение как для России, так и для других стран Восточной Европы.

Мы убеждены, что прекращение деятельности Европейского Университета нанесет серьезнейший и непоправимый ущерб процессу модернизации высшего образования, принципам университетской автономии, свободы академической науки в России.

Мы обращаемся к российским федеральным властям, к органам власти Санкт-Петербурга, к научной общественности с призывом сделать все возможное для возобновления и нормальной работы Европейского Университета.

Президент Международной Ассоциации Гуманитариев, Владимир Кравченко (Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Украина).


Члены Международной Ассоциации Гуманитариев: Ольга Бухина (Американский совет научных сообществ, Нью-Йорк, США), Елена Вишленкова (Казанский государственный университет, Казань, Россия), Елена Гапова (Европейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва/Беларусь), Гелинада Гринченко (Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Украина), Ярослав Грицак (Украинский католический университет, Львов, Украина), Тамара Гундорова (Национальная Академия наук Украины, Киев, Украина), Андрей Даниленко (Университет Пейса, Нью-Йорк, США), Тарас Добко (Украинский католический университет, Львов, Украина), Леонид Зашкильняк (Институт украиноведения им. И.Крипьякевича НАН Украины, Львов, Украина), Андрей Зорин (Оксфордский университет, Великобритания), Александр Каменский (Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия), Любовь Киселева (Тартуский университет, Тарту, Эстония), Наум Клейман (Музей кино, Москва, Россия) Сергий Плохий (Гарвардский университет, США), Уильям Розенберг (Мичиганский университет, США), Ирина Савельева (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия), Геннадзь Саганович (Европейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва/Беларусь), Елена Смилянская (Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия), Эльжбета Смулкова (Институт Междисциплинарных Исследований Варшавского Университета (OBTA), Олег Турий (Украинский католический университет, Львов, Украина), Анджей Тымовский (Американский совет научных сообществ, Нью-Йорк, США), Татьяна Щитцова (Европейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва/Беларусь).

Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль


догори