MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Права потерпілого

23.12.2001   
Олег Туменко, м. Кировоград

Кримінальний злочин зазвичай є специфічною взаємодією двох сторін — зловмисника та потерпілого ( якщо шкода завдана юридичній особі, то цивільного позивача). Відповідно, в ході подальшого, після скоєння злочину, розвитку подій, розслідування та судового розгляду кримінальної справи, кожна сторона має певний юридичний статус. Основні права особи, що звинувачується в скоєнні злочину, детально відображені не тільки в Кримінально-процесуальному кодексі, а й в Конституції України. Це право бути невідкладно проінформованим про мотиви арешту або затримання, право на допомогу адвоката, право оскаржити затримання в суді та ряд інших.

А ось про потерпілого в Конституції навіть не згадується, його права виписані тільки в КПК. Така ситуація є свідченням конституційної нерівності. Адже стаття восьма Конституції проголошує, що саме Конституція має найвищу юридичну силу і її норми є нормами прямої дії. Саме на підставі цих норм гарантується звернення до суду. Але, якщо обвинувачений має можливість звернутися до суду, посилаючись на найвищий правовий акт, то потерпілий такого права позбавлений.

Крім того, в Конституції не відображено це питання в більш широкому, концептуальному аспекті. Не зафіксовані обов’язки держави перед громадянами в сфері кримінальної злочинності. Принцип презумпції невинуватості в Конституції проголошено, а принципу невідворотності кримінальної відповідальності немає.

Проте аналіз, який подумки може зробити кожен, свідчить, що від злочинів потерпіла переважна більшість родин. Досить згадати про знайомих. В того обікрали квартиру, в іншого — дачу, авто. І це ще не найгірші випадки.

Отже, пропоную доповнити Основний Закон положенням про те, що захист громадян від кримінальної злочинності, мінімізація та постійне зниження її рівня є обов’язком держави. Держава відповідальна за те, щоб кожен, хто скоїв злочин, представ перед судом.

Очевидна і необхідність доповнення Конституції основними правами потерпілого. Адже його приниження в цьому плані відносно обвинуваченого є явним нонсенсом.

Такі зміни розширять конституційні права громадян, вдосконалять юридичну систему країни.

Комментарий ПЛ. Автор высказывает целый ряд замечаний к Основному Закону, связанных с недостаточной, по его мнению защищенностью прав потерпевшего по сравнению с правами обвиняемого.

Во-первых, следует отметить, что далеко не всякое преступление предполагает непосредственное взаимодействие потерпевшего и преступника – довольно трудно определить конкретного потерпевшего в преступлениях с формальным составом (например, незаконное ношение оружия). Кроме того, классическая западная теория уголовного права объясняет карательные функции государства как посредничество в вопросе кровной мести между потерпевшим, его родственниками и преступником. Поэтому статус каждой из сторон конфликта обусловлен не столько самим конфликтом, сколько стремлением максимально в рамках уголовного процесса ограничить непосредственное общение сторон и свести его к общению между органом, ведущим процесс (судом, следователем), и сторонами.

Во-вторых, мы не можем согласиться с тем, что права потерпевшего не обозначены в достаточной мере Конституцией.

Ст. 3 определяет, что высшей ценностью для государства является жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность человека. Статья 27: "Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства – защищать жизнь человека" и, что особенно важно, "каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств", т.е. на конституционном уроне закрепляется право на необходимую оборону. Статьи 29 и 30 защищают свободу и личную неприкосновенность и неприкосновенность жилища. Статья 41: "Никто не может быть противоправно лишен собственности". Таким образом, основные "частные" ценности, защищаемые уголовным законом имеют свое закрепление в Конституции.

То, что особое внимание в Уголовно-процес-

суальном кодексе и Конституции уделяется именно правам обвиняемого, объясняется тем, что сам уголовный процесс создан именно для защиты его прав. Государство ловит преступников без всяких кодексов, часто применяя жестокие меры – пытки, повальные облавы и иные, мягко говоря, негуманные, но тем не менее эффективные меры. Кодекс же ограничивает возможность органов дознания, следователей и судов жесткими рамками законности.

Поэтому, на наш взгляд, дополнение Конституции специальными правами потерпевшего излишне.

В-третьих, вызывает сомнения пассаж о том, что потерпевший по сравнению с обвиняемым ограничен в доступе к суду. Статья 55 Конституции не связывает возможность обращения в суд за защитой своих прав со статусом в уголовном процессе ("права и свободы человека и гражданина защищаются судом"), более того, отмечается, что "каждый имеет право любыми, не запрещенными законом средствами, защищать свои права и свободы". Конституционный Суд подчеркивает, что "суд не может отказать в правосудии, если гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства считают, что их права и свободы нарушены или нарушаются, созданы или создаются препятствия для их реализации или имеют иные ущемления прав и свобод" (Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води). Т.е., даже если потерпевший считает, что то или иное его право не защищается специальными процедурами Уголовно-процессуального кодекса, он может непосредственно обращаться в суд на основании ч.2 ст. 124 и ст.55 Конституции.

Наконец, в отношении предложения дополнить Конституцию принципом неотвратимости наказания – мы считаем, что в этой идее есть рациональное зерно, хотя и не совсем понятно как этот принцип будет соотносится со ст. 58, в которой отмечается, что законы, отменяющие или смягчающие уголовную ответственность, имеют обратную силу. В то же время никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом правонарушением.

 Поділитися