MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про прокуратуру» (реєстраційний № 0886)

04.07.2013   


Діяльності прокурора № п.п.

Пропозиція

Обґрунтування

1

Частину 5 статті 20 доповнити пунктом 1  наступного змісту:

«1) сумлінно і без невиправданого зволікання виконувати повноваження прокурора;», пункти 1-6 зробити пунктами 2-7 відповідно.

 

По-перше, не є стилістично вірним регулювати виконання (службових) повноважень шляхом внесення цього обов’язку до тексту присяги (стаття 34 проекту). Все ж таки присяга носить певною мірою церемоніальний характер.

По-друге, зазначення в тексті присяги «безсторонньо і неупереджено виконувати свої повноваження…» не охоплює всіх аспектів діяльності прокурора та не виключає можливості інших вад в його роботі, зокрема, зволікання із виконанням своїх повноважень або зверхність (відсутність ретельності) у виконанні повноважень.

2

Статтю 23 зробити статтею 25 та викласти в наступній редакції: «Стаття 25. Порядок відбору та призначення на посаду прокурора.

1.Відбір та призначення на посаду прокурора здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом і складається із наступних процедур:

1) добір кандидатів на посаду прокурора;

2) відбірковий іспит;

3) перевірка доброчесності кандидата;

4) спеціальна підготовка для роботи на посаді прокурора;

5) кваліфікаційний іспит;

6) зарахування до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів;

7) проведення конкурсу на зайняття вакантної посади;

9) призначення на посаду прокурора;

10) складання присяги прокурора.

   2. Цей порядок включає в себе такі дії:»  і далі за текстом пунктів 1 14 частини 1 статті 25 Проекту

 

 

1) Зміст статті 25 набагато ширше предмета регулювання, який визначений її назвою «Порядок призначення на посаду прокурора», оскільки в дійсності охоплює процедури відбору кандидатів, в т.ч. складання відбіркового іспиту, перевірку щодо доброчесності кандидатів.

Тому її треба поставити першою у Главі 1 «Призначення на посаду прокурора» розділу IV «Порядок зайняття посади прокурора», відповідно, статті 23 та 24  зробити статями 24 та 25.

 

2) процедури, які необхідно пройти особі для відбору та призначення  на посаду прокурора, краще спочатку прописати в більш узагальненому вигляді, зокрема, з іх найменуванням так, якими вони є у наступних статях Проекту (статті 27-34).

 

3

Статтю 23 зробити статтею 24

 

4

Статтю 24 зробити статтею 25

 

3

В пункті 1 частин 1 статті 25 слова «у разі відкриття вакантних посад прокурорів» поставити після слова «оголошення»

Така побудова речення відповідає правилам граматики, а саме, тоді прямий додаток буде стояти біля слова, до якого він відноситься.

4

В пункті 7 частини1 статті 27 слово «готовності» замінити словами «відповідності до вимог»

Це більш точно.

5

Доповнити статтею 32 після статті 31 наступного змісту:

«Стаття 32. Резерв на заміщення вакантних посад прокурорів.

   1.Особи, які успішно склали кваліфікаційний іспит, зараховуються до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів.

   2. Резерв на заміщення вакантних посад прокурорів формується при Кваліфікаційній комісії прокурорів та суддів із зберіганням на кожного кандидата на посаду прокурора  окрім інформації, зазначеної в пунктах 1 – 8 частини першої статті 27, також даних про його місце в рейтингу.

   3. Після призначення кандидата на посаду прокурора здійснюється його виключення із резерву кандидатів на заміщення вакантної посад прокурора.

  4. В разі отримання інформації, яка може свідчити про недоброчесність кандидата  на заміщення вакантної посад прокурора, який перебуває в резерві, Кваліфікаційна комісія прокурорів та суддів не пізніше ніж через місць після її надходження, розглядає її на своєму засіданні із запрошенням такого кандидата».

1) В Проекті відсутнє регулювання резерву кандидатів на посаду прокурора;

2) перебуваючи в резерві, кандидат може вчинити проступок, який може бути підставою для висновку про його недоброчесніть.

6

Статті 32-91 зробити відповідно статями 33-92.

 

7

Статтю 32 проекту доповнити частиною 6 наступного змісту:

«6. Інформацію про учасників конкурсу, результати конкурсу кандидатів на заняття вакантних посад прокурорів та подання Кваліфікаційної комісії суддів і прокурорів про призначення кандидатів прокурорами оприлюднюють на офіційному веб-порталі Комісії.»

Це потрібно для послідовності в реалізації відкритості як однієї із засад діяльності прокуратури.

8

Статтю 33 проекту доповнити частиною 6 наступного змісту:

«3. Інформацію про призначення на посаду прокурора та визначення прокуратури, де прокурор обійматиме штатну посаду прокурора оприлюднюють на офіційному веб-порталі Кваліфікаційної комісії прокурорів та суддів.»

Те ж саме.

9

Статтю 35 проекту доповнити частиною 9 наступного змісту:

«9. Інформацію про призначення на посаду прокурора на посаду в іншу прокуратуру, оприлюднюють на офіційному веб-порталі Кваліфікаційної комісії прокурорів та суддів.»

Те ж саме.

10

Статтю 36 проекту доповнити частиною 9 наступного змісту:

«9. Інформацію про резерв на заняття адміністративних посад в органах прокуратури, результати конкурсу на призначення прокурора на адміністративну посаду та рекомендації Кваліфікаційної комісії прокурорів та суддів зі списком кандидатів на посаду прокурора та призначення прокурорів на відповідні адміністративні посади оприлюднюють на офіційному веб-порталі Кваліфікаційної комісії прокурорів та суддів.»

Те ж саме.

11

Пункт 3 частин 1 статті 37 викласти в наступній редакції:

«3) бездіяльності при виконанні повноважень прокурора»

Виходячи із функцій прокуратури, можна припустити, що «розгляд заяви чи скарги»  має відношення лише до виконання функцій 1 та 3 прокуратури (стаття 2 Проекту). Взагалі, «розгляд заяв та скарг» це лише незначна частина від обов’язків прокурора, тому «зволікання з розглядом заяви або скарги» не охоплює всі випадки зволікання з виконанням обов’язків прокурором.

12

В частині 3 статті 39:

1)     замінити слово «може» на «має»;

2)     доповнити цю частину після слова «проступку» словами «за винятком  випадків, коли така  інформація не містить фактичних даних про такі діяння».

Право, а не обов’язок порушувати дисциплінарне провадження щодо прокурора може привести до суб’єктивного підходу.

13

До статті 43:

Максимальний строк для прийняття рішення у дисциплінарній справі в 4 місяці є завеликим.

Навіть загальний строком досудового розслідування складає два місяці.

14

В частині 1 статті 49 число «45» замінити на «44».

Це технічна помилка.

15

Статтю 63доповнити частиною 3 наступного змісту:

«3. В разі прийняття рішення про відмову від представництва інтересів фізичної особи в суді за її заявою прокурор надає їй мотивовану відповідь.»

З метою запобігання суб’єктивізму при виборі особи для представництва.

16

В частині 3 статті 83 замінити слова «два відсотки» на «один відсоток».

Практично для більшості прокурорів при досягненні 25-річного стажу на посаді прокурора втрачається сенс працювати далі, оскільки відсоток пенсії вже досягне максимальної величини (90%).

 

 Поділитися