MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Пам’яті героїв Празької весни та Оксамитової революції: закінчення 4-го циклу меморіальних конвертів

29.12.2021   
Сергій Дедюлін, Париж
Російський Інститут у Парижі опублікував другу половину ілюстрованих конвертів з циклу, присвяченого найбільш яскравим історичним постатям з плеяди чеських і словацьких товаришів у дієвій боротьбі за справжню демократію і рівноправну незалежність (текст українською та російською мовами).

До кінця серпня 2021 року Російський Інститут у Парижі опублікував другу половину ілюстрованих конвертів з циклу, присвяченого найбільш яскравим історичним постатям з недавньої плеяди наших старших чеських і словацьких товаришів у дієвій боротьбі за справжню демократію і рівноправну незалежність (деяка затримка повідомлення про це пов'язані з непідвладними нам обставинами).

У першій половині циклу було відзначено пам'ять найвідоміших громадських та політичних діячів: Вацлава Гавела (три випуски), Олександра Дубчека (два випуски) та Йозефа Смрковського; шість подальших тематичних конвертів пов'язані з іменами артистки Марти Кубішової (два випуски), літератора Антоніна Ліма (два випуски), економіста Венека Шилгана, а також двох найзнаменитіших героїв із низки чеських «живих смолоскипів» – празьких студентів Яна Палаха та Яна Заїца, що загинули внаслідок своїх рішучих протестних акцій на початку 1969 року.

Природно, що не тільки у форматі конвертів (нехай і укрупненому, трохи більше ніж А5), а й навіть у вже підготовлених, насичених ілюстративними та фактологічними даними спеціальних каталогах кожного з циклів, ніяк не відобразити зібраний – і мінімально необхідний для оприлюднення – матеріал по кожній із цих героїчних біографій…

Але нехай хоч так, добрий початок – половина діла (адже протягом трьох десятиріч у всьому пострадянському просторі читачі лише зараз отримали одну-єдину – першу – порівняно докладну біографію і лише однієї з цих історичних постатей першого ряду, Вацлава Гавела; всі інші і того – скажімо, хоча б східно-слов'янськими мовами – не мають: ані їхніх власних книг, ані видань про них самих, ані присвячених їм виставок, фільмів, нарешті й пам'ятників – хоча все це є в інших країнах і на багатьох інших мовах...).

А при цьому гризе сумління, що і на такому скромному рівні нам поки що не вдалося хоча б нагадати персонально про багатьох інших помітних і навіть чудових людей з тієї ж плеяди (або супутніх і частково попередніх). Маю на увазі такі імена як Франтішек Кріґель та Ян Паточка, Едуард Голдштюккер та Людвік Вацулік, Павел Когоут та Мілан Юнгман, Ота Шик та Їржі Гаєк, Іван Світак та Франтішек Яноух, Честмир Цисарж та Їржі Пелікан, Йозеф Павел та Вацлав Прхлік, Іван Кліма та Адольф Гофмейстер, мандрівники та публіцисти Їржі Ганзелка та Мирослав Зікмунд, спортсмени Віра Чаславська та подружжя Затопеки, шахіст Людек Пахман та літератор Ян Прохазка, Їржі Дінстбір та Ярослав Шабата – і нарешті Павел Тигрид та героїчна мучениця Мілада Горакова

Адже перед усіма ними у нас непозбутний скорботний обов'язок: практично кожен із названих був багаторазово обмовлений у сотнях тисяч отруйних екземплярів брудного радянського агітпропу і в 1968-1969, і в довгі похмурі десятиліття так званої «нормалізації» 1970-1989... І жодна з тих брехливих, радянських газетних та журнальних «мін», що паплюжила їх репутації та пам'ять про них перед мільйонами читачів у Радянському Союзі, так і не була хоча б і пост-фактум знешкоджена... Без коментарів.


К концу августа 2021 Русский Институт в Париже издал вторую половину иллюстрированных конвертов из цикла, посвящённого наиболее ярким историческим фигурам из недавней плеяды наших старших чешских и словацких товарищей по действенной борьбе за настоящую демократию и равноправную независимость (некоторая задержка сообщения о том связана с неподвластными нам обстоятельствами). 

В первой половине цикла была отмечена память наиболее известных общественных и политических деятелей: Вацлава Гавела (три выпуска), Александра Дубчека (два выпуска) и Йозефа Смрковского; шесть дальнейших тематических конвертов связаны с именами артистки Марты Кубишовой (два выпуска), литератора Антонина Лима (два выпуска), экономиста Венека Шилгана, а также двух самых знаменитых  героев из череды чешских «живых факелов» - пражских студентов Яна Палаха и Яна Зайица, погибших в итоге своих решительных протестных акций в начале 1969 года. 

Естественно, что не только в формате – пусть и укрупнённых, чуть больше чем А5, – конвертов, но и уже подготовленных, гораздо богаче насыщенных иллюстративными и фактологическими данными особых каталогов каждого их цикла, никак не отразить собранный – и минимально необходимый для обнародования – материал по каждой из этих героических биографий… 

Но пусть хоть так, лиха беда начало (ведь на исходе трёх прошедших десятилетий во всем послесоветском пространстве читатели только что получили в своё распоряжение лишь одну-единственную – первую – сравнительно обстоятельную биографию и лишь одной из этих исторических фигур первого ряда, Вацлава Гавела;  а все остальные и того – скажем, хотя бы на восточно-славянских языках – не имеют: ни их собственных книг, ни изданий о них самих, ни посвящённых им выставок, фильмов, наконец и  памятников – хотя всё  это имеется в других странах и на многих иных языках…).  

А при этом гложет совесть, что и на столь скромном уровне нам пока никак не удалось хоть напомнить персонально и о немалом числе других заметных или даже замечательных людей из той же плеяды (либо сопутствующих и отчасти предшествующих ей)… Имею в виду такие имена как Франтишек Кригель и Ян Паточка, Эдуард Голдштюккер и Людвик Вацулик, Павел Когоут и Милан Юнгман, Ота Шик и Йиржи Гаек, Иван Свитак и Франтишек Яноух, Честмир Цисарж и Йиржи Пеликан, Йозеф Павел и Вацлав Прхлик, Иван Клима и Адольф Гоффмейстер, путешественники и публицисты Йиржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд, спортсмены Вера Чаславска и супруги Затопеки, шахматист Людек Пахман и литератор Ян Прохазка, Йиржи Динстбир и Ярослав Шабата – и наконец Павел Тигрид и героическая мученица Милада Горакова... 

А ведь перед всеми ними у нас неизбывный скорбный долг: практически каждый из названных был многократно оклеветан в сотнях тысяч отравленных  экземпляров грязного советского агитпропа и в 1968-1969, и в долгие мрачные десятилетия т.н. «нормализации» 1970-1989… И ни одна из тех лживых оскверняющих их репутации и память о них  советских газетных и журнальных «мин» перед миллионами читателей в том Советском Союзе так и не была пусть пост-фактум обезврежена… Без комментариев. 


Ви можете скачати конверти у форматі pdf:

Марта Кубішова

Марта Кубішова 2

Антонін Лім

Антонін Лім 2

Ян Палах та Ян Заїц

Венек Шилган

 Поділитися