MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Бюлетень "Права Людини", 1999, #34

Хроніка

МИТИНГ В БАХЧИСАРАЕ

10 декабря 1999 года в г.Бахчисарае силами регионального Меджлиса крымскотатарского народа и местных отделений Народного Руха Украины и партии «Громада» был проведен митинг, посвященный 51 го-довщине принятия Всеобщей декларации прав человека. Однако, митинг перерос в акцию протеста против действий местных властей, в ходе которой крымскими татарами было захвачено здание районной государ-ственной администрации.

Они потребовали назначить главой районной гос-администрации председателя Бахчисарайского регио-нального Меджлиса, бывшего вице-премьера прави-тельства Крыма Ильми Умерова.

Около года назад президент Кучма назначил гла-вой районной администрации Бахчисарая Леонида Ше-кету, одного из руководителей Компартии Крыма. Крымскотатарские организации Бахчисарая, а также фракция Народного Руха Украины в парламенте нас-таивали на назначении Ильми Умерова.

В пятницу захватившие здание администрации крымские татары заявили, что будут вести переговоры лишь с премьер-министром Крыма Сергеем Куницы-ным. Последний потребовал немедленного и безуслов-ного освобождения здания районной администрации. Однако, на следующий день, 11 декабря, переговоры все же начались.

На данный момент стало известно о том, что дос-тигнуты устные договоренности по решению кадровых вопросов. В понедельник председателем республикан-ского комитета по делам национальностей будет наз-начен выдвиженец Меджлиса крымскотатарского наро-да Эдип Гафаров. Ильми Умеров получит должность первого заместителя главы Бахчисарайской районной государственной администрации. крымские татары так-же будут назначены на должности первого заместителя главы Красногвардейской райгосадминистрации и пер-вого заместителя главы Бахчисарайской городской гос-администрации.
ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ-99: ШЛЯХ У ВЧОРА

 (10 думок з нагоди 10 грудня наприкінці XX століття)

С. Головатий, Президент Української Правничої Фундації.

1. Чим довше Україна існує як конституйована не-залежна держава, тим менше місця в ній залишається для дійсної державної політики на захист прав людини.

2. Апогеєм в прогресивному розвитку націо-нальної системи захисту прав людини стало прийняття Конституції України 1996 року, яка на найвищому рівні національної системи прав людини закріпила нормативи міжнародних стандартів (передовсім, європейських) в цій ділянці.

3. Апогеєм руйнування та дискредитації ідеї ефективної національної системи прав людини в Україні стали події, пов’язані з організацією та проведенням пре-зи­дентських виборів в Україні, що тривали практично впродовж усього 1999 року.

4. Конституція України 1996 року як «хороша кни-га» пройшла випробування практикою українського посткомуністичного розвитку: за дуже короткий промі-жок часу (за два роки свого існування) вона не стала «практичним життям» українських громадян, україн-ського суспільства і української держави. «Хороше» ли­шилося тільки на письмі (в «книзі»), а в «практичному житті» пішли процеси, зворотні до писаної «хорошої» книги.

5. Що діється з Україною останнім часом? Досить відверті і точні оцінки останнім часом дано в численних публікаціях на Заході («Тhе Есопоmist», «Тhе Washington Post», «Fіпапсіаl Тіmes»), де сучасний стан державного правління і розвитку кваліфіковано так: «авторитаризм Кучми», «автократія», «номенклатурний капіта-лізм», «Кучма — синонім корупції», «зубожіла авто-ритарна держава», «влада вузького кола олігархів довкола Кучми», «український експеримент із не-залежністю та демократією добігає кінця?», «сис-тема капіталізму «закадычных друзей» тощо. Всі ці визначення є несумісними із європейськими стан­дар-тами прав людини.

6. Україна мала шанс на демократію. Україн-ське суспільство мало шанс на європейський стан-дарт національної системи захисту прав людини. Обидва шанси втрачено і, можливо, на довгий час.

Свідчення:

· Принципи розподілу влади, як це передбачено Конституцією, не здійснено, тоді як лише розподіл влади може створити умови, за яких права і свободи людини здійснюються і захищені;

· Переважна більшість українських громадян була позбавлена права на вільні вибори (підтвердження з боку ОБСЄ та РЄ);

· Переважна більшість українських громадян поз­бавлена права на достовірну інформацію про те, що відбувається в суспільстві (вибори не стали винятком);

· Свобода слова обмежена до критичного стану;

· Опозиційну (демократичну) пресу та опозиційні (демократичні) сили якщо не зруйновано, то пос-тавлено в умови близькі до підпілля;

· Незалежну судову систему (головний інститут захисту прав людини) не створено;

· Незалежну юридичну професію (самоврядну організацію правників) не створено;

· Принципи Конституції стосовно особистих та економічних прав і свобод людини не розвинуто в по-точному законодавстві (Цивільний кодекс не прийнято);

· Кримінальне право не демократизоване (Кри-мінальний кодекс за європейськими стандартами не прийнято);

· Судовий процес (кримінальний та цивільний) за-лишено переважно на засадах радянської системи (прик­­лад: Президент наклав вето на закон, яким проку-ратура позбавлялася права на внесення протесту на судові рішення із цивільно-правових справ).

· Прокуратура і досі діє на засадах сталінського інституту кінця 30-х років, суттєво обмежуючи несміливі спроби судової системи стати демократичним інсти­тутом захисту прав людини;

· Суди України, включно з Верховним Судом, не-зва­жаючи на відповідну постанову Пленуму ВС, не зас-тосовують ст. 55 Конституції або саму Конституцію як акт прямої дії, тим самим не визнаючи її пріоритетності по відношенню до звичайного законодавства (приклад: відмова Верховного Суду в розгляді скарги на рішення ЦВК стосовно результатів президентських виборів);

· Офіційний переклад Європейської Конвенції з прав людини, здійснений МЗС, й досі не доведено до відома громадян (не опубліковано) через обструкцію посадових осіб, прямим призначенням яких є захист прав людини;

· Високі посадові особи прокуратури України, Ви-щої Ради юстиції, впливові особи наукової та профе-сійної юридичної громадськості все частіше заявляють про відмову від принципу «Верховенства Права» та по-вернення до фундаментального принципу сталінського режиму «Верховенство закону»;

· Відновлено процес одержавлення приватного, політичного, економічного життя особистості (посилено контроль з боку СБУ та МВС, інших репресивних орга-нів над щоденним життям, діяльністю людини; інститут прописки не скасовано; практика прикордонної та мит-ної служб є репресивною та каральною).

· Рішення судових органів (навіть Конституційного Суду) не виконуються виконавчою владою і Прези-дентом;

· Інститут парламентського омбудсмена за майже два роки себе зовсім не зреалізував.

7. Практично за багатьма ознаками Україна, з одного боку, не вийшла із того стану, де була наприкінці 80-х та початку 90-х років, а з іншого — багато в чому через два роки після прийняття Конституції повер­нулася туди, де була наприкінці 80-х та початку 90-х років.

8. Причини такого розвитку відомі (не потребують аналізу). Першочерговим для уваги є серйозність нас-лідків такого розвитку: шлях «в нікуди», «у вчора» за-безпечують не комуністи, а режим, якому визна-чення дано вище. (див. п.5).

9. Наслідки є руйнівними як для кожного грома-дянина (безправність на сьогодні та безнадійність на перспективу), так і для суспільства в цілому (рівень загальної культури, складовим елементом чого є пра-вова культура, різко падає і утверджує уже в нових по-коліннях деструктивний правовий нігілізм, яким страж-дало радянське суспільство), так і для держави, яка ще на початку становлення незалежності і демократії мала високий авторитет і дуже швидко його втратила на міжнародній арені.

10. Чи є можливість надолужити прогаяне? Чи має шанс Україна повернутися на шлях демократії і свобод людини, яким розвиваються Польща, Чехія, Угорщина, країни Балтії, і яким вона, власне, сама розвивалась до 1997 року? Відповідь дана в інавгураційній промові Президента, але досвід свідчить про те, що і їй суди­-тиметься доля «пам’ятки письма».

8 грудня 1999 року
ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ВІДЗНАЧАЮЧИ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЧЛЕНИ ХАРКІВСЬКОЇ ПРА-ВОЗАХИСНОЇ ГРУПИ ОРГАНІЗУВАЛИ ДВІ ЗУСТРІЧІ: ЗІ ШКОЛЯРАМИ 99 СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ М.ХАРКОВА І СТУДЕНТАМИ ТА ВИКЛАДАЧАМИ ХАР-КІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. 8 ГРУДНЯ БУЛА ПРОВЕ-ДЕНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ХАРКІВСЬКИХ ЗМІ. НИЖЧЕ МИ ДРУ-КУЄМО ПРЕС-РЕЛІЗ, ЩО БУВ ПІДГОТОВЛЕНИЙ ДЛЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ, ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВІДЗНАКУ ДНЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В КРИМУ І АНАЛІЗ СТАНУ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ, ЩО ПІДГОТОВЛЕНИЙ ГОЛОВОЮ УКРАЇН-СЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ФУНДАЦІЇ СЕРГІЄМ ГОЛОВАТИМ.

ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

 

10 грудня — Міжнародний день прав людини. Цього дня 1948 року ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. А для нас це ще один привід для аналізу ситуації з правами людини в країні.

Україна ратифікувала 16 з 25 міжнародних угод ООН про права людини, з листопада 1995 р. є членом Ради Європи й учасником низки європейських конвенцій з прав людини, громадяни України дістали право звер-татися до Європейського суду з прав людини у разі порушення їхніх громадянських і політичних прав. Згідно зі ст. З Конституції України затвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Однак українська держава не в змозі виконати цей обов’язок, передусім тому, що вона сама є джерелом по-рушень прав людини, і оскільки громадський контроль за діяльністю влади в багатьох сферах відсутній або слабкий, то порушення стають все масовішими та мас-штабними.

На наш погляд, українська дійсність дає підстави для такої оцінки. Можна спостерігати, як впродовж ос-танніх років посилюються негативні для прав людини взаємопов’язані тенденції. По-перше, посилюється ад-міністративний диктат держави, люди, як і раніше, без-захисні й залежні від державної машини, а ті, хто, зай-маючись бізнесом, прагне бути економічно незалеж-ним, потрапляють під прес численних фіскальних орга-нів, чиї адміністративні процедури стають, дедалі хитро-мудрішими, але, на жаль, великого успіху не мають. Наслідки ж для розвитку бізнесу згубні, й тому надія на поліпшення економічної ситуації найближчим часом при-марна. По-друге, зростає злиденність і соціальна нерів-ність. Не менше за 15% населення мають прибуток нижчий, ніж прожитковий мінімум (78,7 грн.), а різниця в прибутках між ними і 15% найзаможніших людей дедалі зростає й уже в п’ять-шість разів більша, ніж у країнах Західної Європи та США. Соціальні та економічні права, проголошені в міжнародних угодах і гарантовані нашою Конституцією, — право на достатній рівень життя, право на соціальну захищеність та інші — виглядають сьогодні просто знущанням.

По-третє, політична боротьба поступово перетво-рилася на придушення опонентів будь-якими засобами, серед яких і використання державних органів, зокрема й силових. Це добре продемонструвала виборча кампанія, порушення політичних прав під час якої були, на наш погляд, найбільш серйозними за всі роки незалежності. Безпардонно й настирливо нав’язуючи виборцям «правильний вибір», майже не залишаючи шансів нікому з кандидатів у президенти, крім Леоніда Кучми, на контакти з виборцями через електронні ЗМІ, не цураючись ніяких методів адміністративного тиску для забезпечення потрібного результату, органи виконавчої влади перетворили вибори на спектакль, який не викли-кає ніяких почуттів, окрім приниження й сорому. По-четверте, дедалі більшого масштабу набувають пору-шення свободи слова: контроль за ЗМІ, особливо електронними, став ще більш суворим. Органи влади дуже погано переносять критику на свою адресу, зростає кількість позовів посадових осіб проти журналістів і ЗМІ з непомірними сумами відшкодування морального збитку. Особливо безправними є місцеві ЗМІ, які, як правило, повністю залежать від місцевих органів влади. По-п’яте, дедалі більших масштабів набувають засекречування, замовчування, обмеження доступу до офіцій-ної інформації. Це створює велику небезпеку для прав людини, бо лише інформоване суспільство може вико-нати одну зі своїх головних функцій —- контроль над дія-ми органів державної влади. На жаль, громадянське сус-пільство в Україні слабке, пасивне й не виконує належним .чином цих функцій.

Незважаючи на зусилля, які докладаються, зали-шається великою проблемою дотримання права на за-хист від тортур і жорстокого поводження. Як і раніше, широко поширене застосування незаконних методів з метою добути зізнання в здійсненні злочинів, умови утримання в’язнів, які в деяких СІЗО та УВП самі по собі є катуванням, не поліпшуються і не можуть поліпшитися через правоохоронну політику в цілому, яка зберігає стійкий, репресивний характер. Незважаючи на великі амністії, за відносною кількістю в’язнів — 453 особи на 100 тис. населення — Україна є одним зі світових лідерів. Більше того, це число неминуче буде збільшуватися, оскільки новий Кримінальний кодекс, ухвалений у першому читанні парламентом, ще жор-сткіший, ніж чинний.

Як і раніше, актуальною є проблема з «дідівщи-ною» в армії, хоча слід зазначити, що взаємодія гро-мадських організацій з військовими частинами за ос-танні роки поліпшилася передусім завдяки позиції Мі-ністерства оборони; це допомагає вирішенню конфліктів, пов’язаних з «дідівщиною» та іншими проблемами.

Слід зазначити також деякі позитивні зміни в ро-боті Верховного Суду, хоча судова система, як і раніше, не реформується й залишається багато в чому залеж-ною від виконавчої влади. Незалежні експерти вва-жають, що половина судових рішень несправедлива.

Зваженою залишалася політика державних орга-нів у сфері свободи совісті, свободи асоціацій і захисту меншин.

Загалом можна констатувати, що становище щодо прав людини погіршилося. Головною причиною цього погіршення є, на наш погляд, збереження адміністративної системи, яка грунтується на придушенні та при-мусі, що спричиняє соціальну апатію та пригнічений настрій у суспільстві.
СЕМІНАР З ПРОБЛЕМ СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ВІДБУВСЯ В ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Існувати, чи не існувати смертній карі в системі українського кримінального права? Це питання вже давно вийшло за межі поля морально-політичних і правових дискусій і сьогодні має безпосередній вплив на міжнародний імідж нашої держави.

Ще в 1995 році, коли відповідні структури Ради Європи розглядали заявку України на вступ до цієї по-важної організації, широке застосування смертної кари в Україні, а наша держава страчувала щороку понад сотню своїх громадян, називалося як можлива переш-кода прийняттю України в Раду Європи. Великий вплив на євродепутатів мав тоді лист, що його направили в Раду Європи Президент України Леонід Кучма, тодішній (а йдеться про червень 1995 року) Голова Верховної Ради України Олександр Мороз і Прем’єр-Міністр Укðаїни Євген Марчук. У вказаному листі найвищі посаäові осо-би держави запевнили Раду Європи в тому, що Україна буде неухильно дотримуватися європейських стандартів в галузі прав людини, зокрема, містив лист і зобов’я-зання протягом одного року ввести мораторій на виконання смертних вироків і протягом трьох років пов-ністю скасувати смертну кару, ратифікувавши Протокол №6 до Європейської Конвенції з прав людини.

Те, що Україна порушила свої зобов’язання, стра-тивши за час, що минув після прийняття її до Ради Європи, понад 250 осіб, тепер відомо всім. Спочатку Рада Європи не могла повірити повідомленням «Міжна-родної Амністії» і інших правозахисних організацій про численні страти, які тривали в Україні, а потім шоковий стан, який виник в Страсбурзі після підтвердження інформації про «варварство наших днів», змінився тиском на Україну і навіть погрозами виключити нашу країну з Ради Європи за порушення важливих умов членства.

Проте виключно погрози і залякування, навіть з благородною метою — забезпечити повагу до прав лю-дини, ніколи не були головним методом роботи Ради Європи. Найбільші зусилля були спрямовані на роз’яс-нення представникам української влади важливості ска-сування смертної кари і несумісності цього брутального анахронізму з нормами сучасної європейської політики. Цій темі був присвячений спеціальний одноденний семі-нар, який 3 грудня відбувся в Верховній Раді України. Се-мінар організували Комітет Верховної Ради з питань прав людини спільно із Комітетом у закордонних справах і зв’язках з СНД. Серед іноземних учасників була п.Ренатте Волвенд — спеціальний доповідач Ради Європи з питань скасуâання смертної кари, п.Єржі Яск’єрня — Голова Підкомітету з прав людини ПАРЄ, д-р Ендрю Койл — Директор Міжнародного Центру пенітенціарних досліджень.

Доповіді учасників семінару торкалися можливих перешкод на шляху скасування смертної кари, пошуку альтернатив цьому видові покарання. З цікавою інфор-мацією про досвід країн, які недавно скасували смертну кару, виступила Директор управління Міжнародних зв’язків парламенту Естонії п.Яаані Карін. Велике зацікавлення тема семінару викликала також і в українських народних депутатів. Представники різних фракцій і депутатських груп Верховної Ради говорили про своє бачення перспектив смертної кари в Україні. Сьогодні на обгово-ренні в українському парламенті знаходяться декілька законопроектів, якими передбачається скасування або введення мораторію на застосування смертної кари. Конституційний Суд України продовжує розгляд подання народних депутатів про відповідність смертної кари Конституції України, до речі, з доповіддю на цю тему виступив на семінарі член Венеціанської комісії профе-сор Джорджіо Малінверні. Визнаючи важливість вико-нання Україною своїх зоáов’язань по скасуванню смерт-ної кари, багато депуòатів говорили і про те, що аболі-ціоністські ідеї мають впливових і багаточисельних опо-нентів серед членів українського парламенту. Один з них — депутат Кочерга навіть є співавтором законопроекту, яким смертну кару пропонується ввести в проект нового Кримінального Кодексу, з якого її було вилучено при першому читанні. Часто депутати наводили приклад Сполучених Штатів Америки, де смертну кару продов-жують широко застосовувати. Дуже важливою для ро-зуміння філософії політики Ради Європи здалася мені відповідь депутата Волвенд на закиди зважати на досвід і практику США: «Зобов’язання скасувати смертну кару при вступі до Ради Європи давали не Сполучені Штати Америки, а Україна, і сьогодні Україна повинна відпо-відати за свої слова, і найкраща відповідь — це реальні дії, які наповнюють ці слова змістом». Що ж, здається совєцькі звичаї на кшталт «сказати і не зробити», «пози-чити і не віддати» не сприймаються в сучасній Європі, попри всі намагання пострадянських владних еліт зро-бити європейцям щеплення совкового менталітету. І це вже непогана новина!
НАМЕРЕНИЯ ОДНИ — СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИНАЯ

Пока политики рассуждают о необходимости су-дебно-правовой реформы в Украине и без особого ус-пеха пытаются убедить Совет Европы в «существенном прогрессе», судебная практика в нашей стране остается неизменной.

По-прежнему человек, подозреваемый в соверше-нии преступления и попавший на скамью подсудимых, почти автоматически признается виновным. Шансов быть оправданным у него практически нет. По сведениям Министерства юстиции Украины, в 1998 году из об-щего числа 232598 осужденных оправдано 884 человека (0,38%), а в первом полугодии 1999 года и того меньше — 399 человек из 114551 осужденных за это время или всего 0.35%.

Лица, совершившие нетяжкие преступления, сос-тавляют большинство в общем количестве осужденных к лишению свободы — наказание сроком до трех лет в 1 полугодии 1999 года получили 25468 человек из общего числа 42977 человек или 59,26% (в 1998 году — 59,1%).

При этом наказание с отсрочкой исполнения при-говора вынесено 26081 человеку (22.8%, в 1998 — 21.6%), оштрафовано 5224 человека (4.56%, в 1998 — 5.96%.

Несмотря на переполненность мест лишения сво-боды и громадные проблемы с обеспечением осуж-денных питанием и медикаментами, основным наказа-нием у украинских судей остается лишение свободы — 37,5% (в 1998 — 37,2%.) В Донецкой области этот показатель достигает 46,3% — из 13512 осужденных лишились воли 6256 человек. Следует отметить, что в 1997 году этот показатель составлял в Украине 35,1%, в 1992 — 33,7%, а в 1987 — 31,1%.

В первом полугодии осуждено 8868 несовершеннолетних (7,74% от числа всех осужденных, в 1998 — 7,8%). Из них к лишению свободы приговорены 2192 подростка или 24,7% (в 1998 — 27,2%). Почти 15% осужденных — женщины: 17044 человека.

Несмотря на жесткие требования Совета Европы относительно применения смертной казни в Украине, темп вынесения смертных приговоров не снижается.

В первом полугодии 1999 года вынесен 71 смертный приговор (0,062% осужденных), в то время как в 1998 году их было 131 или 0,056%. В настоящее время смертной казни в Украине ожидает около 410 человек.
Політика і права людини

«ЕСЛИ ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ ЗА НАШЕГО КАНДИДАТА, МЫ ОБЕЩАЕМ ЗАЩИТИТЬ ВАС ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В МЕКСИКЕ»

Фраза, вынесенная в заголовок, — из пародий-ной книги Ярослава Гашека. Но, хотя это было напи-сано еще в далеком 1912 году, сатирическое звучание не потерялось. Читатель легко в этом убедится, вспом-нив «баталии» претендентов и наши президентские вы-боры «по-украински».

Избирательные кампании многих претендентов шли именно под таким лозунгом, а фамилии более, чем по-ловины списка наши граждане узнали, рассматривая бюллетень в кабине и отыскивая каждый своего «фа-ворита». Ведь человек десять из пятнадцати, проби-вавшихся к президентскому креслу, далеко не Шварц-неггеры в украинской политике и мало известны элек-торату, да и программы их особо не отличались, а общим было наличие массы полуфантастических заяв-лений, не подкрепленных ничем, кроме явно завышен-ных амбиций. Прямо как в «гариках» И.Губермана:

Слепец бежит во мраке,

И дух его парит,

Неся незрячим факел,

Который не горит.

Сейчас, когда известны результаты выборов, вспо-минать обещания тех, кто оказался «за бортом», бес-смысленно. Да и разбираться в них — как в водке: чем больше пьешь, тем меньше понимаешь. И теперь уже все равно, почему «побила горшки» каневская четверка и кто из них пошел направо, а кто налево. Куда избира-тели послали, туда и пошли.

Но давайте вспомним, как же проходили сами вы-боры. Тем, что избирательные участки во многих слу-чаях были «расквартированы» не в самых подходящих для их работы помещениях, нас уже не удивишь. То, что в нарушение закона, в кабинах «работали с бюлле-тенями» не по одному, как положено, а сразу по два, а то и три человека, тоже не ново. И далеко не всегда это были супружеские пары (хотя и для супругов закон не делает исключения) или немощные люди, нуждающиеся в помощи (и то с ведома избирательной комиссии). Но все это, в общем-то, «мелочи», ведь самое «интересное» на наших выборах, как известно, в заключение — при подсчете голосов!

Автор был наблюдателем на выборах от Между-народного общества прав человека и побывал на двух избирательных участках в г.Одессе. И оба раза — неудачно, потому что столкнулся с рядом более серьезных нарушений, помимо перечисленных выше, ко-торые наблюдались, похоже, повсеместно, по крайней мере, в нашем городе.

Но обо всем по порядку.

31 октября не только автор, но и еще добрый де-сяток других наблюдателей стали свидетелями лукавой «арифметики» на участке №35 (в помещении школы №12 по улице Марсельской, 6). Когда двери участка были закрыты, и было начато «священнодействие» с бюллетенями, то, в нарушение закона, комиссия не сразу сообщила число проголосовавших (по подписям в списках и по контрольным талонам), а продолжала свою «ворожбу», но уже с неиспользованными бюллетенями. Только после настойчивого требования наблюдателей неохотно назвали цифру принявших участие в выборах (не считая нужным уточнять, по какому критерию), при-чем даже две — вначале 1227, а потом, без объяс-нений, уточнили — 1230. Но, как выяснилось, снова не попали. Неиспользованных бюллетеней оказалось 1421, хотя число полученных бюллетеней на этот участок 2651. Если брать за основу показатель голосовавших, который сообщили наблюдателям со второго захода, то, вроде бы, все сходится. Медики в таких случаях говорят, что «вскрытие покажет». А оно и показало, что выборный фарс на этом участке только начинается! Выяснилось, что бюллетеней в урнах — 1234! То есть на 4 больше максимально возможного числа (или на 7, смотря когда больше комиссия врала). Похоже, бюллетени с тоски от нашей жизни стали заниматься саморазмножением. Или — их просто подбрасывали. Но сбились со счета, а может, помешал кто нечаянно. То есть была элементарная подтасовка результатов (наказуемая по закону, однако!).

От «математиков» с 35-го участка никакого объяс-нения, разумеется, не получили. Но чудеса на этом не закончились. Когда факиры местного значения огласили итоги по каждому претенденту отдельно, то теперь уже «потерялись» сразу полсотни голосов! Когда наблюдатели поинтересовались их судьбой, начались суета и перерасчеты, снова туда и сюда замелькали листы бюллетеней. И внезапно пропажа нашлась! Причем все 50 исчезнувших было бюллетеней оказались в пользу одного и того же кандидата — Н.М.Витренко! На участке, как и в целом по Одесской области, на первом месте оказался Л.Д.Кучма, на втором — П.Н.Симоненко, на третьем, с учетом счастливой «находки», — упомянутая дама из Конотопа.

Выполнялась ли установка на нужный итог выбо-ров, или это таинственная игра случая, либо что иное — читатель может поразмышлять сам. Ведь ошибки в элементарном счете, как в нашем случае, сразу на 50, недопустимы даже для школьников начальных классов, а в комиссии-то ведь были сплошь взрослые тети и дяди. Комментарии явно излишни.

Но еще один факт привлек внимание в этом шоу на 35-м участке. Секретарем комиссии здесь был М.М.Дьячук — причем очень деятельным, постоянно оберегал не только свои «владения», но много, и, надо полагать, плодотворно суетился на соседнем участке — №34 (оба участка занимали смежные помещения — спортивный и тренажерный залы упомянутой школы №12). Дело в том, что сей почтенный пенсионер, вете-ран и т.д. пять лет назад руководил округом №300 тут же, на поселке Котовского. Напомним, что тогда выбо-ры в Верховную Раду здесь выиграл небезызвестный П.В.Кудюкин. Эта победа была настолько «блестящей», что результаты выборов отменили ввиду явной фальсификации. Экс-командор Черноморского пароходства уже давно находится там, где ему положено быть, в местах «не столь отдаленных», а скомпрометировав-ший себя «командующий» 300-ым округом... передает свой богатый опыт молодежи, правда, уже только в секретарском ранге и в масштабах одного (или все-таки двух?) участков.

А теперь — несколько слов о том, как проходило повторное голосование 14 ноября. Автор в этот раз по-бывал на участке №59 (Малиновский район). Хотя уже вечерело, все уже близилось к завершению, изби-ратели тянулись, в основном, по одному-два человека, тем не менее в течение примерно получаса несколько человек сделали заявления, что за них в списках уже кто-то расписался, и следовательно, проголосовал... Комиссия пошипела в их сторону, но бюллетени для голосования выдала, а расписались они еще раз рядом с подписями самозванцев. Причем одна избирательница обнаружила чужое факсимиле в графе и за первый тур голосования...

То, что участковой комиссии нет дела до проис-ходящего в кабинах для голосования, куда заходили по два, иногда три человека (причем в помощи никто из них, конечно, не нуждался), для нас не ново. Все знают, что главное таинство в день голосования — в подсчете голосов! И на этом участке не обошлось без казусов.

Процедура подсчета голосов подробно расписана в ст.43 Закона Украины «О выборах Президента Украи-ны». Но...

На участке №59 14 ноября с.г. в нарушение тре-бований п.5 упомянутой статьи не было подсчета бюл-летеней по каждой урне для голосования, а было под-считано и объявлено только количество бюллетеней в малой урне, с которой выезжали к избирателям на дом. Бюллетени из четырех других урн после их пооче-редного вскрытия вытряхивались на сдвинутые столы, и производилась сортировка по кандидатурам (отделя-лись, разумеется, и недействительные, и те, где избиратели голосовали против обоих кандидатов). Затем бюллетени убирались со столов (без подсчетов!), а высыпались бюллетени из следующей урны и т.д. При этом убранные со столов бюллетени из предыдущей урны находились, разумеется, вне поля зрения наблю-дателей (да и многих членов комиссии, ведь они в это время сортировали высыпанные бюллетени из следую-щей урны).

В дальнейшем все бюллетени сложили вместе, уже рассортированные, но при подсчете бюллетеней никто не считал их вслух, сортировкой бюллетеней (после вскрытия каждой урны) занимались одновременно несколько человек и никто не оглашал содержание бюллетеня при раскладывании, были просто объявлены итоги голосования, чем были нарушены требования п.п. 6, 8 все той же ст. 43.

При подведении итогов все, разумеется, сошлось, хотя, если вспомнить повторные бюллетени, то некото-рые разночтения, вероятно, должны бы быть. Но ловкие манипуляции с исчезновением и появлением бюл-летеней в процессе поочередного вскрытия урн, надо полагать, урегулировали возможные недоразумения.

Заявление о том, что, несмотря на явное преиму-щество Л.Д.Кучмы по результатам на участке, все же есть замечания, у некоторых членов комиссии вызвало не только недоумение, но и довольно агрессивную ре-акцию. Похоже, они сочли, что перед ними не предста-витель международной организации, а тайный агент Коминтерна или шпион китайских коммунистов. Были даже высказаны претензии — чего, дескать, раньше не сказал, а то они... не знали как правильно считать... и т.д., так что председателю пришлось даже успокаивать особо ретивых.

Впрочем, наблюдатель, представлявший Л.Д.Кучму, и, похоже, отметивший его победу задолго до объявления итогов, был гораздо проще: разразился бранью и едва не перешел от слов к делу, но вовремя был удален с поля охранником (милиции, как и почти всегда в подоб-ных случаях, в помещении участка в этот момент не оказалось...).

Эти «картинки с выставки» можно дополнить разве тем, что председатель комиссии весь вечер (или боль-ше?) отказывался принять не то заявление, не то акт от... члена его же участковой комиссии (представителя Компартии), хотя обязан был не только принять, но и рассмотреть обращение.

Осталось неясным, что помешало — партийная принадлежность заявителя или нелицеприятное содер-жание документа. Но если председатель все-таки сми-лостивился и принял его после того, как был дан за-навес, то-есть после оглашения итогов, какое-либо рас-смотрение чего угодно уже попросту утратило смысл...

Подобное пренебрежение требованиями закона свидетельствует либо о недостаточной подготовлен-ности данной участковой комиссии, либо о фальсифи-кации результатов (а может, имело место и то, и дру-гое).

Когда умирает сила закона, рождается закон си-лы. Это мы уже проходили... Но строительство демо-кратического, правового государства должно базиро-ваться не на словесных декларациях, а на неукосни-тельном соблюдении законов! И не только при выборах Президента, а и во многих других случаях.

Но, увы... И если раньше наш народ шел хотя бы к какой-то, пусть мифической, но цели, то сейчас мы не идем, а бредем куда-то. Наверное, поэтому и жизнь у нас бредовая... И только слепой видит будущее Украины.

По двум участкам, к тому же, в одном отдельно взятом городе, нельзя, конечно, делать выводы, что заявления ряда претендентов о фальсификации выбо-ров нашли свое прямое подтверждение, однако это конкретные свидетельства того, что ситуация с выбо-рами, по крайней мере, в Одессе, — неблагополучная.

Подводя итог, в заключение можно заметить, что непростое положение у нас не только с выборами, но и в стране в целом. Каждый гражданин у нас близок к тому, чтобы подать иск о возмещении морального ущерба за уровень жизни в нашей стране. У нас, похоже, создано государство, независимое от своего народа.

Одновременно с итогами первого тура голосова-ния мы узнали, что по коррумпированности Украина по-прежнему на одном из ведущих мест в мире. Еще хуже, чем у нас, положение в Камеруне, Кении, Уганде, еще некоторых слаборазвитых (или недоразвитых) странах... Эти государства получили независимость раньше нас, поэтому они пока «впереди» (хотя, увы, ненамного...), но, если дела так пойдут и дальше, то мы их вскоре уверенно обгоним...

Это советское наследие или это результат восьми лет строительства нового общества?

Кто из президентов за это ответит? И кто из пре-тендентов скажет, куда мы идем, куда мы заворачи-ваем?

Можно вспомнить нарушения, связанные с тем, что многие кандидаты на пост Президента были, по сути, лишены «права голоса» на телевидении и в СМИ, в то время как шла массированная пропагандистская атака в поддержку Л.Д.Кучмы, таблицы всевозможных явно под-тасованных опросов, «ненавязчивые» подсказки радио-, теле- и газетных обозревателей. Можно вспомнить ре-комендации и других специалистов. К примеру, сексо-логи советуют: меняйте позы, живите по-разному. Мо-жет, в этом что-то есть и для иных политологов, да и не только для них?

А пока действующий Президент поспешил еще раз заявить, что с левыми ему «не по пути». Левые же солидарны с ним только в этом и намерены идти своей дорогой...

Нам же остается лишь напомнить читателям один грустноватый анекдот о том, как проходил Бог по горо-дам и весям нашего Отечества. Увидел он, что сидит у дороги человек и рыдает. «О чем ты плачешь? — спро-сил Всевышний страдальца. — Я ведь Бог, я все могу сделать, чтобы помочь тебе». «Меня избрали Прези-дентом Украины», — ответил рыдающий. Сел Господь рядом и тоже заплакал...

Так что, поздравляя Леонида Даниловича, одно-временно мы выражаем ему наши соболезнования. На его плечах тяжелая ноша ответственности за государ-ство.

А каждому из граждан Украины важно, что его ожидает. Сдержит ли Президент свои предвыборные обещания, будет лучше или как всегда?..

Всем, конечно, понятно, что рано или поздно мы будем жить хорошо. Но если рано, то это будет рано, а если поздно — будет поздно...
Правоохоронні органи

63% УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН НЕДОВОЛЬНЫ НЕРЕГУ-ЛЯРНОСТЬЮ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

С 1998 года из-за длительной задержки зарплаты суды Харьковской области пополнились большим коли-чеством дел о взыскании заработной платы, причем в некоторых случаях иски предъявлены на получение за-долженностей по зарплате, которые образовались еще в 1997 году.

Согласно требованиям ст.47 КЗОТ собственник или уполномоченный им орган обязаны в день уволь-нения выдать работнику соответствующе оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет в сроки, указанные в ст.116 КЗОТ. В этой статье указано, что полный расчет должен быть произведен с работником в день увольнения.

Это же требование содержит и ст.12 Конвенции №95 Международной Организации Труда о немед-ленном расчете с работником в случае прекращения действия трудового договора.

В связи с этим возникает множество вопросов, не разрешенных или неправильно разрешаемых в судеб-ной практике.

Прежде всего, даже после вынесения судом ре-шения о взыскании задолженности по зарплате в пользу работника часто оказывается, что этот работник месяцами ожидает исполнения решения суда.

Данный вопрос решается сравнительно просто: по истечении 10 дней после вынесения решения испол-нительный лист направляется судом в Государственную исполнительную службу того же района.

Государственный исполнитель, в случае отсут-ствия денежных средств на расчетном счете пред-приятия или организации, обязан описать имущество работодателя для продажи с публичных торгов. Выру-ченные от продажи имущества деньги передаются ра-ботникам. Причем не имеет значения форма собст-венности предприятия или организации.

В случае отказа государственного исполнителя описать и продать имущество работодателя, жалоба на него подается старшему исполнителю, в суд. В Харь-ковской области действенным оказалось обращение граждан в областное Управление юстиции, хотя это об-ращение законом не предусмотрено.

Гораздо сложнее решаются другие вопросы. Напри-мер, согласно ст.117 КЗОТ Украины, кроме взыскания заработной платы, предусмотрена выплата среднего за-работка работнику за период задержки окончательного расчета.

Практика судов по этой категории дел неоднород-на, и в любом случае нарушаются права трудящихся. Закон настолько четко сформулирован, что не подле-жит трактовке, пока не будут внесены изменения в существующий закон.

Так, некоторые суды взыскивают средний зарабо-ток работника с работодателя, если работник после увольнения принят на учет в Центре занятости. Если он не принят на такой учет, то в его пользу взыскивается минимальный заработок.

В судах г.Харькова часто принимались сначала ис-ковые заявления о взыскании задолженности по зарп-лате, и только после вынесения решения по взысканию задолженности принимались исковые заявления о взыскании компенсации за задержку расчета.

Иногда в таких исках работникам отказывают, ссы-лаясь на своевременную выдачу трудовой книжки, хотя за задержку выдачи трудовой книжки взыскание сред-него заработка в пользу работника производится по другой статье КЗОТ.

В последнее время судам дано указание взыски-вать средний заработок с работодателя за задержку расчета в том случае, если работник предъявил иск в течение 3-х месяцев. При этом суды исходят из того, что по трудовым спорам следует предъявлять иски в трехмесячный срок.

В обзоре судебной практики Верховного суда Ук-раины №4 за 1998 г. порицается практика судов, кото-рые удовлетворяли иски о взыскании среднего зара-ботка из-за задержки расчета за все время задержки. Суды, удовлетворяя такие иски, восстанавливают про-пущенный работником срок. При этом они, совершенно справедливо ссылаются на то, что работник не об-ращался своевременно в суд, потому что ему со дня на день обещали выплатить зарплату, работодатель поп-росту водил его за нос, и, в конечном счете, работнику приходится обращаться в суд.

В последнем обзоре судебной практики за 1999 год указывается, что иск работника по ст.117 КЗОТ может быть удовлетворен, если работник докажет, что работодатель имел денежные средства, но не распла-тился с ним. Например, приобрел офисную мебель, оргтехнику, автомашину и т.д. Таким образом, факти-чески ст.117 КЗОТ должна быть отменена, т.к. суды ее фактически не исполняют.

Наконец, невыплата зарплаты работнику вынуждает многие семьи голодать, вызывает стрессовые состояния и часто является причиной возросшего за последнее время в Украине числа самоубийств. Однако, во взыскании мо-рального ущерба по делам о задержке зарплаты согласно ст.440-1 ГК Украины суды отказывают.

Остается лишь надежда на то, что в ближайшее время Верховный Совет Украины примет новый закон по вопросу взыскания заработной платы.
АДВОКАТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: ОНИ БЕЗУМЦЫ?

«Для того, чтобы быть адвокатом по правам человека в наши дни, надо быть безумцем». Так несколько лет назад мне сказал один ведущий адвокат в области прав человека о работе в Соединенных Штатах. После трех лет, проведенных в Европе, я убедился, — эти слова так же справедливы в отношении любого молодого адвоката, который работает в области прав человека на этом континенте.

Когда я говорю, что для того, чтобы быть адвокатом по правам человека, нужно быть «безумцем», я употребляю это слово в нескольких разных значениях, каждое из них соответствует отдельному представлению о деятельности адвоката. Я, думаю, что каждое из этих представлений легко понять. Тем не менее, я употребляю слово «безумец» и в некотором ироническом смысле. Я верю, что эти модели адвокатской деятельности являются правильными, действительно необходимыми для развития и защиты прав человека. Но я осознаю, что они находятся настолько далеко от реалий, которые большинство работающих сегодня адвокатов считают «юридической прак-тикой», что кажутся «безумными».

Я предлагаю на ваше рассмотрение четыре представления, хотя, конечно, их может быть намного больше. Те представления, о которых я буду говорить, это: 1) адвокат как пророк, 2) адвокат как защитник, формирующий общественное мнение, 3) адвокат как бунтовщик и 4) адвокат как верующий.

1. Начнем с первого значения: адвокат как пророк или провидец. Я считаю, что адвокат по правам человека должен видеть то, чего другие не видят в отношении закона и того, как он может послужить делу защиты прав человека. Это подразумевает, что он должен определить несправедливость, иметь смелость заявить об этом публично, несмотря на слепоту других, и разработать правовой путь для того, чтобы изолировать несправедливость, выставить ее на всеобщее обозрение и показать, что она несовместима со справедливым правовым порядком. Это призвание только для безрассудных. Адвокат-пророк может не увидеть плоды своих трудов годами или десятилетиями.

Как правильно заметил один ученый, адвокат-«пророк» может быть и дураком, и гением, которых разделяет только тонкая линия историй. Дурак отличается от других людей тем, что «он видит или верит в то, чего другие не видят или во что не верят, и, следовательно, он делает то, что другие люди даже никогда не попытаются сделать». Однако, социальное восприятие видения, присущего дураку, меняет его статус: «Один только успех трансформирует легковерие глупца в признанное пророческое предвидение».

Так, например, всем известно, что в моей собственной стране, Соединенных Штатах, чуть больше ста лет тому назад рабство — право владеть черными афро-американскими человеческими созданиями как движимым имуществом — было законом страны, закрепленным в Конституции, соблюдаемым и осуществляемым полицией и судами, практиковавшимся как обычное право в половине штатов. В 1850 году должно было показаться немыслимым, если бы кто-то попытался заявить в суде, что рабство является нарушением прав человека. На самом деле несколько адвокатов — в то время их называли сумасшедшими — утверждали это. Эти «аболиционисты» — называемые так потому, что они стремились ни больше, ни меньше, как к отмене рабства — пришли в суд и утверждали, что рабство является нарушением фундаментальных прав человека. Над ними зубоскалили, их высмеивали члены адвокатского сословия и публика. Они не добились успехов в суде. Но через 15 лет, после Гражданской войны, была принята поправка к Конституции, которая сделала именно то, к чему призывали аболиционисты — она отменила рабство в Соединенных Штатах. И сегодня рабство является преступлением, караемым тюремным наказанием. Те несколько сумасшедших аболиционистов почитаются как пророки, герои, которые видели и имели смелость сказать правду о системе человеческих отношений, которая разъедала социальною ткань страны.

Более близкой аналогией могут быть те бесстрашные люди — среди которых было несколько юристов — которые до 1989 года публично порицали коммунистическую систему в Центральной и Восточной Европе за нарушения прав человека. Любой адвокат, который в 80-е годы стремился показать противоречия между коммунистической практикой и международными нормами в области прав человека, рисковал не только тем, что его предадут социальному остракизму, но и тем, что его могут посадить в тюрьму или еще хуже. И вот, через десять лет, коммунизм в этом регионе мертв, права человека — это язык и путь, который имеет легитимность и значение, а те несколько храбрецов, которые раньше были «преступниками», теперь пользуются почетом — кое-где их даже избрали на высокие посты.

Итак, в этом первом, наиболее общем смысле, адвокаты по правам человека должны быть пророками — «безумцами» в своей способности видеть и в своем стремлении провозгласить то, что другие скрывают или отрицают.

2. Второе значение, в котором я предполагаю, что адвокат по правам человека должен быть «безумным», это адвокат как защитник, или, я бы сказал точнее, адвокат как человек, формирующий общественное мнение. В этом смысле адвокат по правам человека может оспаривать традиционные способы концептуализации вопроса или проблемы и, таким образом, возбуждать политическую активность, оживлять общественные дебаты и содействовать переосмысливанию основных предположений. Самым важным вкладом, который мо-жет сделать участник судебного процесса, это не предъявление иска или даже (в наиредчайших случаях) не выигрыш дела, но, скорее, представление и формулирование по-новому того, что все согласны считать «проблемой», таким образом, чтобы обозначить направление социальных сдвигов и изменение способов понимания. Я возьму для примера вопрос, с которым, как я думаю, многие из вас знакомы: очень большой процент детей ромов в так называемых «специальных школах» для умственно или физически «отсталых». Давно известно, что во многих странах Центральной и Восточной Европы число ромов в специальных школах очень высоко и не соответствует пропорции их общей численности по отношению к населению. Так, в некоторых регионах, 80 и 90% учеников специальных школ являются ромами, тогда как ромы составляют только 10% от всего населения этой возрастной группы.

Одно время многие рассматривали это явление как «проблему», связанную, в зависимости от конкретной точки зрения, с различными причинами — родители ромов (некоторые говорят, что «они не придают должного значения образованию своих детей»); дети ромов (говорят, что «они глупые»); бедность; то, что некоторые называют — «отличие ромской культуры»; язык; трудно поддающиеся изменениям социальные предубеждения. Однако, на сегодняшний день, несколько человек, насколько мне известно, публично заявили, что они считают это правовой проблемой, имеющей, хотя бы частично, юридическое решение. Это было необычно и действительно ново.

На самом деле, адвокат по правам человека мог бы сделать значительный вклад, показав, что большое количество детей ромов в специальных школах является не только проблемой общества — предубеждений и глубоко укоренившихся социальных отношений, но также проблемой «прав», признанных в международном праве — право не страдать от расовой дискриминации, право на равные возможности при получении образования, право на уважение личности каждого человеческого существа. Все эти права признаны в Европейской Конвенции о правах человека, Международ-ном пакте о гражданских и политических правах и в Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Таким путем, утверждая в юридическом представлении материалы перед судом, что расовая дискриминация в специальных школах является юридической проблемой, проблемой прав, которую суд может — и даже должен — рассматривать, адвокат мог бы начать дискуссию и внести вклад в понимание проблемы, не только в суде — но, если такое дело адекватно освещается в средствах массовой информации — и среди широкой общественности. Оформление аргументов в терминах юридических прав и средств само по себе может быть революционным. Утверждение, что равные возможности получить образование являются правом, которым сегодня должны пользоваться все, а не социальной проблемой, которую следует решать через изменение отношения (к ромам) со временем, имеет потенциально взрывоопасное содержание, как в зале суда, так и за его пределами.

Это второе значение, в котором я употребляю слово «безумец» — адвокат как человек, формирующий об-щественное мнение.

3. Третья модель деятельности адвоката, которую, я думаю, многие посчитают «безумной» — но которая, по моему мнению, необходима, если адвокаты должны внести значительный вклад в защиту прав человека в Европе — это адвокат как иконоборец, новатор, бунтовщик. Опытный практик, знающий существо законов и процедуры, местные нормы судопроизводства, адвокат по правам человека должен устоять перед типичным искушением принять как «данность» обычаи и практику его коллег по профессии. Таким образом, тот факт, что многие простые суды в регионе обычно не цитируют Конституцию или международные договоры, отставляют в сторону юриспруденцию национальных или международных судов, не означает, что они не могут этого сделать, или что они никогда этого не сделают, или что бесполезно ссылаться, например, на прецедентные дела Страсбургского суда в материалах, подаваемых в суд. Адвокат как бунтовщик понимает, что, если адвокаты всегда действовали одним способом, это еще не означает, что такой способ единственный. Печальная действительность заключается в том, что большие обещания в области прав человека во многих конституциях, принятых после 1989 года в странам Центральной и Восточной Европы не были адекватно реализованы в подробном законодательстве. Тем не менее, адвокат как бунтовщик видит, что, несмотря на этот правовой пробел, творческий подход к адвокатуре в области прав человека все же может обеспечить осуществление норм по правам человека в конкретных делах.

Так, недавно в Венгрии обычный гражданский суд принял аргументы одного «безумного» адвоката о том, что венгерский закон запрещал — предполагал судебные санкции — отказ владельца местного паба разрешить человеку выпить на том основании, что он «цыган». Ничто в деле не давало возможности предположить, что Венгрия приняла специфическое законодательство, запрещающее дискриминацию по расовому или этническому признаку в пабах, барах и других местах общественного пользования. То есть, не было конкретного положения в законе или кодексе, на которое адвокат по правам человека мог бы представить свои юридические аргументы от имени пострадавшего. Тем не менее, адвокат образно предположил, что широкое, общее положение из Венгерского гражданского кодекса, которое запрещало оскорбление человеческого достоинства, должно интерпретироваться применительно к этому акту расового исключения. Ни один суд в Венгрии никогда не применял рассматриваемое положение таким образом. Тем не менее, суд определил нарушение закона.

Более того, творческий подход адвоката был существенно важным не только для определения нарушения; он также оказал влияние на то, что было принято необычное средство судебной защиты. Так, адвокат просил не только компенсации расходов и ущерба, но также и издание приказа о том, что: 1) владельцу паба запрещается повторять подобные действия, и 2) владелец должен оплатить письменное извинение перед жертвой, утвержденное судом и опубликованное в самой крупной венгерской ежедневной газете. Суд согласился, применив такое средство судебной защиты, о котором просил адвокат, а также потребовал, чтобы владелец паба выплатил жертве несколько сотен долларов компенсации.

Это судебное решение имело значительное влияние, даже несмотря на то, что, подобно многим другим странам региона, Венгрии присущи традиции гражданского права, в которых большинство судебных прецедентов имеют либо очень малый, либо вовсе никакой вес в отношении обязательности их применения. Газетные отчеты об этом решении, а также усилия активистов и НГО, направленные на широкую огласку, означают, что это дело широко известно среди значительной части юристов и общественности. Оно может не быть юридически обязательным, но имеет мощный символический и моральный вес, и судьям, которые будут рассматривать подобные иски об ограничениях по расовому признаку в будущем, будет трудно просто проигнорировать обоснование этого решения. Действительно, в течение последних нескольких месяцев другой венгерский суд постановил, что руководство школы нарушило местный закон, так как в этой школе проводилась раздельная церемония окончания школы по расовому признаку, а также дети ромов ели в отдельной части кафетерия.

Урок? Необходимо больше законодательных актов, в которых бы конкретно осуществлялись обещания в области прав человека, содержащиеся в посткоммунистических конституциях. Тем не менее, пока мы ждем — и оказываем давление — чтобы это случилось, адвокаты по правам человека могут пытаться убедить судей применять существующие правовые положения для наказаний за нарушения прав человека, даже если законы не являются специфически подогнанными к таким искам.

4. И последняя модель «безумного» адвоката по правам человека, которую я предлагаю вашему вниманию, — это адвокат как верующий, у которого вера в ценность и силу судебного процесса по правам человека граничит с религией. Конечно, адвокаты по правам человека должны сознавать и, естественно, поддерживать многие другие пути, лежащие за пределами зала суда, для поддержания прав человека — включая лоббирование, уличные протесты, голосование и т.п. Но я утверждаю, что для того, чтобы делать эту работу хорошо, вы должны верить, что обращение в суд — это единственная дорога для продвижения прав человека. Я думаю, вы должны верить, что это действительно имеет значение — построение необычной аргументации, поиск нужных доказательств и, если необходимо, подача заявления в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, приведут к результату не только в том, что касается разработки субстантивных правовых норм, но также и в том, что касается отношения общественности к закону как к положительному социальному сдвигу, скорее как к помощи, чем как к помехе. В этом отношении полезным будет вспомнить нестандартный ряд решений Страсбургского суда, которые привели к определению нарушений со стороны правительств — решений, которые озадачили правительства, стоили им денег и заставили внести изменения в законы и практику.

 
СЕМИНАР «ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Институт Конституционной и Правовой Политики (COLPI), являющийся филиалом Института Открытого Общества (Будапешт), и Центрально-Европейский Уни-верситет проводили 22.11.-23.11.99 г. в Будапеште се-минар «Доступ к правосудию в странах бывшего Со-ветского Союза». В этом семинаре приняли участие представители общественных организаций, оказываю-щих бесплатную правовую помощь малоимущему населению из стран бывшего Советского Союза (отсут-ствовали только представители Беларуси и Таджикис-ана) и Монголии.

Некоторые делегации из стран бывшего Совет-ского Союза подготовили материалы о системе право-вой помощи в своих странах и проанализировали их соответствие ст.6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, были представлены доклады об ока-зании правовой помощи в бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы, в США, Южной Африке и Западной Европе.

Конечно, проблемы у всех разные. Валерия Ват-тенберг рассказала о различных новых схемах пре-доставления бесплатной правовой помощи в различ-ных штатах США. Лукаш Боярский в своем докладе проанализировал качество услуг предоставляемых ад-вокатами по назначению в Польше. Представители Бол-гарии сообщили о том, что их правительство стало се-рьезнее относиться к проблемам правосудия, проиграв ряд дел в Европейском Суде по правам человека и зап-латив компенсации. А в некоторых странах бывшего СССР гарантированная государством бесплатная пра-вовая помощь неимущим является явно не достаточной для обеспечения интересов правосудия, поэтому функ-ции государства берут на себя различные неправитель-ственные организации и отдельные адвокаты-энтузиас-ты. Так, например, один из адвокатов рассказал, что каждое 10-е дело он ведет бесплатно. Было много спо-ров о качестве такой помощи и профессионализме пра-возащитников,

Очень интересен опыт мэрии города Тбилиси, где осуществляется проект «Городской адвокат». В каждом городском отделении полиции круглосуточно дежурит адвокат, готовый оказать правовую помощь задержан-ным. Финансируется этот проект городским самоуп-равлением.

В Шауляе (Литва) создана Контора общественных адвокатов, призванная обеспечить оказание правовой по-мощи в уголовных делах, в которых участие защитника обязательно. Этот проект финансируется на начальном этапе и в первые два года Фондом Открытой Литвы и COLPI. Через два года расходы возьмет на себя Литовское государство и другие потенциальные доноры.

В Литве, Грузии, Азербайджане, Эстонии практи-куется «юридическая клиника». Студенты последних кур-сов юридических ВУЗов оказывают бесплатную правовую помощь под руководством опытных адвокатов в рамках неправительственных организаций. Эта работа засчи-тывается студентам как практика.

Интересным опытом подготовки молодых адвокатов поделилась Алина Бирюкова, проректор института адвока-туры при Киевском университете им. Т. Шевченко.

Но, конечно, всех совершенно очаровал доклад Джеймса А. Голдстона, юридического директора ERRC «Адвокаты по правам человека: они безумцы?», который мы публикуем ниже.
Громадянське суспільство

СЕЗОН ОХОТЫ НА ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ В УКРАИНЕ ОТКРЫТ

В мае 1991 г. в Украине учреждается, в 1993 г. Минюстом регистрируется Конституционно-демократи-ческая партия (КДП), которая считает себя последо-вателем конституционных демократов начала ХХ века. Идеология КДП находится между либерализмом и кон-серватизмом и опирается на работы Ф. Хайека, К. Поппера, М.Фридмана и др. исследователей тотали-таризма и открытого общества. Основная цель дея-тельности КДП: политическое выражение интересов среднего класса — предпринимателей и интел-лигенции, обеспечение условий для формирования гражданского общества, которое основывается на демократии, частном предпринимательстве и нерег-ламентированных рыночных отношениях.

Конституционные демократы в 1992 и в 1994 годах направляли в Верховный Совет и Администрацию Прези-дента разработанный ими проект Конституции Украины, по которому Украина могла бы стать либеральным государством, Концепцию государства переходного периода, механизм принятия Конституции Конституционным Собра-нием и др. документы. В 1994 г. Л. Кучме была направлена Концепция национальной программы по борьбе с кор-рупцией и др. документы, но власть отвергала их.

В январе 1997 года областным управлением юсти-ции легализуется Житомирская региональная органи-зация КДП, которая с момента своего образования в 1991 году, как и вся КДП, находится в оппозиции к пра-вящим режимам сначала Л. Кравчука, а с осени 1994 г. — Л. Кучмы. На президентских выборах 1994 г. жито-мирские конституционные демократы были одними из руководителей предвыборного штаба Л. Кучмы, пола-гая, что, придя к власти, он начнет выполнять предвыборную программу рыночных реформ и демокра-тических преобразований. Так как этого не произошло, КДП ушла в оппозицию. Действия Л. Куч мы и его бли-жайшего окружения толкали Украину к авторитарному режиму. КДП в апреле 1995 года на Международной конференции в г. Киеве «Мир без насилия» выступила с докладом «Фашизм — будущее Украины».

После принятия в ночь на 28 июня 1996 года Кон-ституции Украины КДП была единственной партией, которая заявила, что принятие Конституции в нынеш-ней редакции является трагедией для народа Украины. Конституция закрепила всевластие государства над экономикой и частной жизнью граждан, абсолютную безответственность государства, неэффективную сис-тему управления, отсутствие обратных связей между государством и обществом. Так как Конституция раз-рабатывалась без малейшего участия гражданского общества и исключительно в интересах правящей оли-гархии, считать ее легитимной нельзя. КДП в рес-публиканских и региональных СМИ опубликовала сотни публикаций с критикой существующего режима, пока-зания, что власть все чаще применяет методы управ-ления, присущие фашистским режимам. На прези-дентских выборах 1999 г. КДП отказалась участвовать в каких-либо объединениях, поддерживающих Л. Кучму, а житомирские конституционные демократы поддержали кандидатуру Александра Мороза. Поэтому власть реши-ла покончить с оппозиционной партией.

В ноябре 1999 г. Житомирское областное управле-ние юстиции направило письмо (исх. №3566 от 04.11.99 г.) руководителю областной организации КДП, в котором со-общило, что приказом № 749/3 от 20.10.99 г. начальника областного управления юстиции ликвидирована запись о легализации Житомирской региональной организации КДП. Причина ликвидации записи о легализации не указана. Действия чиновников управления юстиции гру-бо нарушают существующее законодательство по лега-лизации политических партий, изложенное в «Поло-жении о порядке легализации объединений граждан», утвержденное Кабинетом Министров (КМ) Поста-новлениями от 26.03.93 г., в редакции КМ (№280-93-п) от 19.04.93 г., с изменениями, внесенными согласно постановлению КМ (1640-98-п) от 16.10.98 г. Согласно п. 13 ст. 14 этого Положения: «только в случае ПРЕК-РАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИСТРИ-РУЮЩИЙ ОРГАН принимает решение о ЛИКВИДАЦИИ ЗАПИСИ в реестре объединений граждан». Житомирская организация КДП на протяжении 8 лет своего суще-ствования никогда не прекращала своей деятельности и прекращать не собирается! Чиновники от юстиции, при-званные стоять на страже законности, не только нару-шают существующее законодательство, но и игнори-руют ст. 36 Конституции Украины, декларирующую пра-во граждан на свободу объединения в политические партии, а также п. 4 ст. 37 Конституции, в которой гово-рится, что запрет деятельности объединения граждан производится лишь в судебном порядке.

Действия Житомирского управления юстиции еще раз наглядно показывают, что в Украине правят бал не Конституция и Закон, а правовой беспредел.
Хто винний?

10 ЛЕТ НАЗАД УМЕР АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ

В мае 1998 года в Москве прошла конференция, посвя-щенная 30-летию работы А.Д.Сахарова «Размышления о прог-рессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Редакция «ПЛ» публикует выступление Раймонда Андерсона на этой конференции

В июле 1968 г. я был здесь корреспондентом «Нью-Йорк Таймс».
Я был совсем один. Готовились к вторжению в Че-хословакию, были другие кризисы, вьетнамская война и много-много статей.
Но очень важным было, конечно, советское демо-кратическое движение. У меня были разные контакты. Я получал разные материалы, и среди них были фаль-шивые, изготовленные на Лубянке, чтобы ловить, ос-корблять и унижать. И когда я получал рукопись, от-рытое письмо или что-то, надо было проверить.
Я получил этот документ через Карела ван хет Реве. Мы договорились печатать в один день. Нужно было переводить. И очень нужно было проверить — может быть, это еще одна фальшивая статья? Я проверил и рискнул своей карьерой — решил, что это подлинное.
Что делать с ним? Я не мог передать по телефону — слишком длинно, 12 тысяч слов. Не мог взять с собой — только один экземпляр, я не хотел, чтобы забрали у меня в аэропорту. И нельзя, конечно, телеграфом. Что делать? Я нашел способ и отправил.
Напечатали, и мне потом в Москве стало страш-но. Но это неважно. Самое главное, что в Нью-Йорке, редакторы просто не верили, что академик Сахаров мог написать такую статью. Как это может быть? Раньше они тоже были обмануты разными статьями, письмами, и поэтому скептицизм был большой. И нужно было их убедить. Но все равно они сократили первую статью и поместили на первой странице, но внизу, на случай того, если это фальшивка. Это было 1 июля, когда появилась первая статья. Это очень важный был день: Насер окончил свои переговоры и решил с советскими лидерами готовиться к военным действиям в Синае и т.д. И появился этот страшный термин «контрре-волюция» относительно Чехословакии. Это было в «Ли-тературной газете». Я считал, что это значит — будет вторжение, и сообщил об этом, но в Нью-Йорке не по-верили, и они поставили на первой странице: Насер и Сахаров.
И американские профессора тоже очень сомне-вались, что это действительно такая статья.
Как я передал? Я не знал, как отправить. 15 июля, через четыре дня после того, как я напечатал статью, был первый прямой пассажирский рейс Аэрофлота в Нью-Йорк. Я знал корреспондента, который летел в Нью-Йорк на этом самолете, и я решил, что не будет обыска, и я ему дал.
Я уже перевел первую половину, и в Нью-Йорке они напечатали полностью 22 июля.
В это время администрация Джонсона очень на-деялась на советскую помощь, чтобы освободиться от вьетнамской войны, поэтому все нервничали, и Косы-гин читал очень важную речь и сказал, что Советский Союз предлагает ядерное разоружение, очень важные слова. Брежнев одобрил. Важные события были. Это был страшный месяц вообще, и готовились, конечно, к вторжению в Чехословакию.
Только я знал. что это очень важный документ. Я проверил, кто был Сахаров. Я узнал, что он подписал протест против планов реабилитировать Сталина. Это очень важно. Он критиковал план Хрущева относи-тельно года на производстве, прерывая школу. И мне показалось, что действительно такой интеллигент, нас-тоящий человек мог бы написать эту статью.
Мне сказали, что это было открытое письмо в ЦК, я не знаю, все равно.
(Вопрос из зала: «Кто был источник, который Вам передал эту статью?»)
В 1975 г. Андрей Амальрик сказал мне в Нью-Йорке, что он дал инструкцию мне передать. И Павел Литвинов тоже дал такие же инструкции. И третий чело-век, Александр, я забыл его фамилию, тоже мне сказал, что он устроил.
В это время положили, я знаю, копии этой статьи на рабочий стол одного очень важного корреспон-дента, и, конечно, все боялись.
В то время я узнал, что, когда у меня появилась статья, в Вашингтоне статья уже была. И это мне было очень больно узнать.
Они не собирались распространять, но я мне очень любопытно, как они получили.
Что касается «Нью-Йорк Таймс», то они не очень долго думали об этом, только несколько часов, и напе-чатали в тот же день, то есть уже на следующее утро после того, как решили, что, может быть, это действительный документ.

Небольшое дополнение к этому тексту сделала Елена Боннэр:
Я знаю эту историю от Андрея Амальрика, который не раз помогал мне в переправке документов Сахарова на Запад.
Сахаров никогда сам этим не занимался, никогда. Единственное, что исходило непосредственно от Сахарова, это в последующие годы, когда бывали пресс-конференции у нас в доме. Пресс-конференция — это значит корреспонденты слышат из уст Сахарова.
Андрей Амальрик мне сказал, что он передал Вам в «Нью-Йорк Таймс» и передал Ван хет Реве. И до него, я не знаю, как, дошли слухи, от Вас или еще от кого-то, что редакция «Нью-Йорк Таймс» долго сомневалась и, видимо, Вам не очень доверяла, что это подлинный документ.
Один раз это уже было с дневниками Анны Франк. Я думаю, это интересно, что отец Анны Франк привез дневники в Америку, предлагал издательствам и газе-там в сокращенном варианте, и никто не взял и все считали, что это подделка. И газета «Хет Пароол» тогда стала печатать это в продолжениях в нескольких номерах. Ну, чем стали потом дневники Анны Франк, можно не рассказывать.
Второй раз это было, когда «Хет Пароол» 6 июля опубликовала эту статью Сахарова.
По поводу эпиграфа из Шиллера. Действительно, в одном из вариантов он вписан рукой Сахарова. С другой стороны, однажды на кухне зашел разговор о Шиллере. И Сахаров сказал:
«Я из Шиллера читал только «Лесного царя», больше у него ничего не читал».
(Из зала: «Это Гете».)
Ну, так вот — я этого не знаю, значит, и Сахаров не знал. Наш друг Вера Федоровна Ливчак, это было незадолго до дня рождения, она с Машей Подъя-польской пошла в комиссионку, купили 4 колоссальных антикварных тома Шиллера, они до сих пор у меня лежат, и Вера Федоровна преподнесла Андрею. Андрей никогда их не открыл. Поэтому сказать, откуда взялся этот эпиграф, я не могу. Более того, Андрей Дмит-риевич пишет об эпиграфе в «Воспоминаниях» и тоже не пишет о том, что у него был когда-либо вариант другого эпиграфа. Для меня это странно.
Этот вариант Андрей Дмитриевич знал, хотя он не знал, какой вариант попал за границу, и с Амальриком тогда, в то время, не общался вообще.
Еще одно маленькое замечание. В 1975 г. Андрей Дмитриевич говорил о 10 академиках, в 80-м — только о 6-ти, но Андрей Дмитриевич всегда считал, что роль личности в истории очень велика, и даже в какой-то мере считал, что его судьба сложилась так, что он тоже должен быть такой исторической личностью.Погляд

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович !
Это письмо вызвано нашей тревогой за жизнь и безопасность мирных жителей, все еще остающихся в Грозном.
Еще 28 октября мы писали Вам, что судьба мир-ных людей, находящихся в Грозном, целиком зависит от того, будет ли им предоставлена возможность и обеспечены средства для безопасного выхода (выезда) из зоны боевых действий в районы, уже занятые феде-ральными войсками, или на территории сопредельных с Чечней субъектов РФ.
На первый взгляд, действия российских военных и федеральных органов власти в течение ноября — начала декабря в значительной степени совпадали с на-шими предложениями. На самом деле это не так.
Мы просили немедленно предоставить мирным жите-лям Грозного и других населенных пунктов Чечни «гума-нитарные коридоры» для безопасного выхода из города на территорию Чечни, занятую российскими войсками, или на территории сопредельных с Чечней субъектов РФ на срок не менее недели. По мере начала боевых действий в отношении любого населенного пункта предоставлять та-кие же «гуманитарные коридоры» жителям этих населенных пунктов.
С начала ноября начал действовать пропускной пункт из Чечни в Ингушетию «Кавказ-1». Но это было только «окно», а никак не «коридор безопасности». Нет никаких безопасных путей подъезда к нему. По всем дорогам, в том числе и основной трассе Ростов-Баку, периодически наносятся артиллерийские и авиацион-ные удары. Есть множество примеров, когда на доро-гах от этих ударов гибли люди, пытавшиеся выехать из Чечни. Дороги, ведущие из горных районов, система-тически бомбятся, любая езда по ним опасна для жизни.
6 декабря было объявлено об открытии «коридора безопасности» для выхода из Грозного. Как он будет действовать? До сих пор ясно лишь то, что в районе станицы Первомайская будет открыт пропускной пункт. При этом в листовках, разбрасываемых над Грозным сообщается, что «коридор безопасности» будет дей-ствовать до 11 декабря.
7 декабря, при посещении министром внутренних дел В.Рушайло пункта пропуска у ст. Первомайская, было заявлено, что пропускная способность «коридора» составит до трех тысяч человек в день. По разным оценкам в городе осталось от 15 до 45 тысяч человек мирных жителей. Простой подсчет показывает, что даже если мирные жители ринутся из города, для их выхода потребуется от пяти дней до двух недель. Там же было сказано, что «коридор», скорее всего, начнет дейст-вовать только… 11 декабря, то есть после истечения установленного военными срока.
По Грозному продолжают наноситься авиаци-онные удары. Наносятся они в условиях плохой ви-димости и, очевидно, как и все предыдущие, не яв-ляются точечными. Но где же тогда, Владимир Владимирович, «коридор безопасности»? Где безопасные маршруты, по которым люди могут дойти до пропуск-ного пункта? Или женщины, старики, дети должны де-сятки километров пробираться по городу, подвер-гающемуся бомбежкам, а затем по простреливаемой дороге? Неужели вы думаете, что люди рискнут в таких условиях выйти из подвалов?
Когда мы писали о необходимости предоставить мирным жителям Грозного «гуманитарные коридоры» для безопасного выхода из города на срок не менее недели, мы вовсе не имели в виду, что по истечении этого срока «лица, оставшиеся в городе, будут считаться террористами и бандитами. Их будут уничтожать артиллерия и авиация. .. Все, кто не покинул город, будут уничтожены» (из листовки, разбрасываемой над Грозным).
Вы, Владимир Владимирович, неоднократно заяв-ляли, что происходящее в Чечне — антитеррористи-ческая операция. Во всем цивилизованном мире глав-ной целью подобных операций является спасение жиз-ней гражданского населения, и лишь на втором месте стоит уничтожение террористов. Основной принцип проведения антитеррористических операций — избира-тельность.
Очевидно, что теперь федеральное командование публично готовится отказаться от какой-либо избира-тельности действий в Грозном по истечении срока уль-тиматума.
Нам не понятно, как это соотносится с Вашими утверждениями.
Либо все произошедшее с ультиматумом чудо-вищная межведомственная неразбериха и глупость, либо остается поверить в намерение военных уничтожить Грозный вместе со всеми его обитателями.
Чтобы этого не случилось, необходимо:
• немедленно отнести срок возможного начала боевых действий как минимум на конец декабря;
• до конца декабря полностью прекратить нане-сение авиационных и артиллерийских ударов по Гроз-ному;
• четко указать жителям Грозного маршруты для их безопасного следования к пропускному пункту у стани-цы Первомайская;
• в случае возобновления после истечения ука-занного срока артиллерийских и авиационных ударов по Грозному и/или начала войсковой операции по установлению над городом контроля федеральные силы должны действовать строго избирательно, стремясь сохранить жизнь всем, кто не оказывает вооруженное сопротивление.
Пропускной пункт для выхода мирных жителей и вывоза больных и раненых из города должен дейст-вовать в течение всего периода военных действий в городе Грозном.

Правление международного общества «Мемориал»ГОЛОДОВКА СОЛИДАРНОСТИ С НАРОДОМ ЧЕЧНИ

30 дней истекает в субботу 27 ноября с начала эс-тафетной покаянной голодовки солидарности с народом Чечни и всеми жертвами нашего равнодушия и эгоизма, которая была инициирована членами международного Комитета общественного патронирования обязательств России и Чечни (КОПОРЧ) советником старообрядчес-кой Московской и всея Руси митрополии Виктором Попковым, востоковедом Михаилом Рощиным и под-держана членами КОПОРЧ: писателем Андреем Бито-вым, поэтом Александром Ткаченко, журналисткой Ири-ной Дементьевой, а также правозащитником Кириллом Поповым, врачом Лидией Гилевой, академиком Татари-новым, директором Сахаровского центра Юрием Само-дуровым, Натальей Нелидовой из организации беженок «Теплый дом», и рядом других людей, взявших на себя обязательство присоединиться к эстафетной голодовке на возможное для себя время. Общее число принявших участие в акции на настоящее время составляет 25 человек.

Публичная часть акции протекает весь этот месяц ежедневно с 10 утра до 22 часов в малолюдном дво-рике центра Москвы по адресу Малый Каретный пер., 12 (проезд метро «Цветной бульвар»). Несмотря на все обращения депутатов и общественных деятелей, власти Москвы так и не решились на предоставление более публичного места. Более того, организаторам акции не разрешено не только ставить палатку, но даже и опус-кать до земли полиэтиленовые стенки у возведенной ими импровизированной часовенки, чтобы не было похоже на палатку. Тем не менее ни эти трудности, ни малолюдие, ни холода никак не влияют на решимость организаторов покаянной голодовки продолжать свое деяние. Они убеждены, что если это угодно Господу, то соединение молитвы, терпения и времени рано или поздно приведет к утверждению в общественном сознании факта появления этого необычного живого Мемориала всем, кого мы не уберегли из-за своего равнодушия и эгоизма, — здесь постоянно горит свеча и по возможности творится молитва за них и к укреп-лению так необходимой нашему обществу очищающей покаянной струи.

Сейчас публичную часть акции продолжают Вик-тор Попков, за месяц он потерял 16 кг веса, и заместивший Михаила Рощина с 7 ноября Александр Гор-бенко, потерявший 10 кг веса. Акция нуждается в поддержке людей доброй воли в:

молитвенной поддержке солидарных с нею,

помощи в преодолении информационной внутрироссийской блокады вокруг нее,

материальной поддержке семьям тех, кто пол-ностью посвятил себя этой акции (а она на года!) и решении проблем материально-технического обеспе-чения (аренда помещения, компьютерная техника для входа в Интернет и множительная техника, теплая одеж-да и особенно теплая обувь, рассчитанные на многочасовые стояния на морозе — все максимально простор-ное, свечи и т.п.),

надежной связи с готовыми поддержать прово-дящих покаянную эстафетную голодовку, а может быть и пожелавшими подключиться к ней у себя дома, в своей стране.

Нам всем есть в чем каяться, на нас на всех лежит груз ответственности за тех, кого мы не уберегли!
Бюлетень "Права Людини", 1999, #34