MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Декларація етичних засад Харківської правозахисної групи

28.02.2024   

Преамбула

Ми, члени Харківської правозахисної групи (ХПГ ),

 • визнаючи цінності: людської гідності, свободи, прав людини, гуманного громадянського суспільства, демократичної держави, у якій діє принцип верховенства права, а також – поваги до природи, як першооснови людського життя;
 • усвідомлюючи відповідальність за реалізацію нашої мети – сприяти побудові в Україні гуманного суспільства, що базується на повазі до людського життя та гідності, гармонійних стосунках між людиною, суспільством та природою, у якому були б гарантовані права людини та основоположні свободи;
 • підтверджуючи власну відданість ідеалам та принципам, проголошеним у Загальній декларації прав людини, гуманітарних статтях Заключного акту Гельсінської наради, інших прийнятих на їхній основі міжнародних правових документах, що враховують цивілізаційні виклики XXI століття;
 • прагнучи продовжувати традиції міжнародного та українського правозахисного руху;
 • свідомо намагаючись впроваджувати у діяльність ХПГ високі етичні стандарти – для того, щоб зробити свою діяльність більш зрозумілою суспільству, більш свідомою, прогнозованою та ефективною;
 • проголошуємо цю «Декларацію етичних засад діяльності Харківської правозахисної групи», та заявляємо про свій намір керуватися нею у повсякденній діяльності.

Ми добровільно погоджуємось з тим, що основними етичними принципами діяльності Харківської правозахисної групи вважаються:

 • Відповідність власних дій проголошеній місії, цілям, принципам та цінностям
 • Демократичне управління
 • Незалежність та неупередженість
 • Відповідальність
 • Активна громадянська позиція
 • Ненасильство
 • Відкритість та прозорість
 • Толерантність
 • Солідарність та доброзичливе співробітництво
 • Скромність

1. Принцип відповідності власних дій проголошеній місії, цілям, принципам та цінностям

 1. ХПГ діє у відповідності до конкретної та зрозумілої місії, спільно визначених цілей, принципів та цінностей.
 2. У своїй діяльності ХПГ дотримується норм міжнародних і національного законодавства, власного Статуту.
 3. Члени ХПГ прагнуть розробляти та впроваджувати конкретні норми етики спілкування та особистих вчинків.

2. Принцип демократичного управління

 1. ХПГ поважає своїх членів та забезпечує рівність їхніх прав та можливостей для участі у прийнятті рішень та доступі до інформації.
 2. ХПГ забезпечує дотримання демократичних процедур в управлінні організацією, відповідальність керівництва та штатних працівників організації перед її членами.

3. Принцип незалежності та неупередженості

 1. ХПГ незалежна та неупереджена у визначенні власної місії, цілей, принципів, цінностей та у прийнятті рішень.
 2. ХПГ захищає права людини та основоположні свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового або іншого стану, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії, політичних й інших переконань, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.
 3. Взаємодіючі з державними, політичними, комерційними структурами, медіа, іншими громадськими об’єднаннями, ХПГ уникає залежності від них – у першу чергу, коли це становить загрозу правам людини, основоположним свободам, задекларованій місії, цінностям та принципам діяльності організації.
 4. ХПГ прагне незалежності від суспільної думки, зокрема, коли вона суперечить задекларованій місії та цінностям, що поділяють члени організації.
 5.  ХПГ та її члени не можуть підтримувати у будь-якій формі жодну політичну партію. Політичний вибір є особистою справою членів ХПГ. Обрання до керівних органів ХПГ є несумісним з членством у політичних партіях та перебуванням на державній службі.

4. Принцип відповідальності

 1. Члени ХПГ прагнуть досягнення максимальної достовірності та об'єктивності інформації, що поширюється ними.
 2. Члени ХПГ діють у межах своєї компетентності, постійно прагнуть самовдосконалення та досягнення якнайвищих стандартів професіоналізму.
 3. ХПГ, її члени та керівні органи прагнуть до виконання взятих на себе зобов’язань, дотримуються письмових та усних домовленостей та угод.
 4. Члени ХПГ поважають авторство ідей та проектів, уникають плагіату та недобросовісної конкуренції.

5. Принцип активної громадянської позиції

У справі захисту прав людини та основоположних свобод члени ХПГ намагаються відстоювати активну громадянську позицію.

6. Принцип ненасильства

ХПГ не пропагує та не застосовує насильницькі дії для досягнення своїх цілей.

7. Принцип відкритості та прозорості

 1. Інформація про місію, цілі, принципи, засоби діяльності та конкретні справи ХПГ відкрита для суспільства.
 2. ХПГ відкрита для співпраці з іншими громадськими організаціями, що поділяють її місію, цінності, цілі та принципи діяльності.
 3. ХПГ прагне встановлення постійного діалогу та взаємодії з іншими суспільними структурами.
 4. Принцип відкритості не поширюється на персональну інформацію про осіб, що звернулися до ХПГ у справі захисту своїх прав.
 5. ХПГ щороку оприлюднює змістовний звіт про свою діяльність.
 6. За власними проектами ХПГ складає чесний та прозорий бюджет, регулярно оприлюднює щорічний фінансовий звіт із зазначенням джерел фінансування та використання отриманих коштів.

8. Принцип толерантності

 1. Члени ХПГ поважають відмінності у мисленні, різноманіття громадських об‘єднань та їхніх цілей.
 2. Члени ХПГ намагаються не компрометувати інші організації та колег, що працюють у них.
 3. Члени ХПГ поважають позицію меншості у організації.

9. Принцип солідарності та доброзичливого партнерства

 1. Маючи за мету досягнення спільних цілей, члени ХПГ прагнуть до дієвої співпраці та об‘єднання ресурсів у рамках організації та поза її межами.
 2. Члени ХПГ демонструють солідарність та взаємну підтримку в організації.
 3. При виникненні конфліктів поміж членами ХПГ вони керуються проголошеними у цій Декларації етичними принципами, та прагнуть до розв‘язання конфліктів шляхом діалогу і досягнення компромісу в самій організації, щоб не наносити шкоди репутації ХПГ.
 4. Члени ХПГ, зокрема – обрані до керівних органів організації, повинні дотримуватися у спілкуванні та у діях взаємно визнаних норм моральності.

10. Принцип скромності

ХПГ намагається використовувати фінансові, матеріальні, людські, природні ресурси максимально ефективно та економно, спрямовуючи їх переважно на реалізацію статутних цілей та підтримання належної ресурсної спроможності організації.

 Поділитися