MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту внесення змін до «Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України»

18.05.2014   

 (затверджена  наказом МВС України від 12.03.2013 №230,  який зареєстрований в Міністерстві юстиції  України 02.04.2013 за №541/23073)

          І. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

          Відповідно до статистичних даних форми звітності 1-ДПЛ «Про стан дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ», у 2013 році Міністерство внутрішніх справ  України визнало такими, що не  підтвердилися,  96%  скарг громадян про порушення своїх прав в міліції.

Подібна статистика є очевидним індикатором неспроможності органів внутрішнього контролю МВС виконувати одну зі своїх головних місій – ефективно розслідувати факти неправомірних дій правоохоронців  та забезпечувати виконання щодо них принципу невідворотності покарання за вчинені протиправні дії.

Той факт, що переважна більшість співробітників органів внутрішніх справ, які порушували закон, не притягуються до відповідальності, є чи не головним чинником того високого рівня корупції та злочинності в органах внутрішніх справ, який спостерігається в Україні з року в рік.

 В свою чергу, очевидна для всіх неготовність Міністерства внутрішніх справ забезпечити об’єктивний  розгляд  звернень громадян, чим, власне, захистити їх  від незаконних дій працівників міліції,  викликає в українському суспільстві зневіру у щирості задекларованих владою намірів реформувати правоохоронні органи.

          Проблема  неефективного відомчого розслідування повідомлень громадян про порушення своїх прав у міліції існує тривалий час, проте, за роки незалежності України, не можна вказати на, навіть, незначні успіхи Міністерства внутрішніх справ у її вирішенні. Подібний стан справ має місце з багатьох причин, однією з яких є хибна спрямованість відомчої нормативно-правової бази МВС України - директивні документи, що врегульовують порядок службового розслідування в органах внутрішніх справ, не орієнтовані на захист інтересів цивільних осіб, які постраждали він незаконних дій співробітників, а отже не гарантують об’єктивність проведення такого розслідування.

         ІІ.  Сутність проекту

Наразі громадянин, який звернувся зі скаргою на дії співробітників міліції, фактично позбавлений можливості впливати на хід службового розслідування за своєю скаргою, оскільки існуюча в МВС України практика проведення такого розслідування побудована з пріоритетним врахуванням інтересів самої міліції.

Проект пропонує внести до «Інструкції  про порядок проведення службових розслідувань  в  органах  внутрішніх  справ  України»  доповнення та зміни, які усувають подібну нерівноправність - наділяють цивільну особу правами учасника службового розслідування, створюють нормативні запобіжники від можливих утисків цих прав з боку посадової особи ОВС та забезпечують більший рівень прозорості службового розслідування.

          З цією метою, до Інструкції пропонується внести наступні доповнення і зміни:

          1. Ввести поняття «суб’єкт звернення», під яким розуміти фізичну особу або представника юридичної особи, за зверненням якої проводиться службове розслідування.

          2. Передбачити необхідність проведення службового розслідування у випадку порушення співробітником міліції «Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України».

3. Передбачити необхідність проведення службового розслідування у випадку оприлюднення повідомлень про протиправні дії співробітників міліції у засобах масової інформації.

4. Передбачити необхідність проведення службового розслідування силами інспекції з особового складу у випадку отримання інформації про скоєне співробітником міліції порушення  прав, свобод та законних інтересів громадян, а також недотримання ним «Правил поведінки та професійної етики осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України».

5. Змінити в інтересах суб’єкта звернення визначення поняття «дата завершення службового розслідування», зокрема датою завершення службового розслідування вважати не дату затвердження висновку за його результатами, а дату вручення суб’єкту звернення копії цього висновку або дату направлення  на його адресу повідомлення про можливість отримання такої копії.

6. Розділ VІ Інструкції «Права та обов’язки учасників службового розслідування» доповнити окремим пунктом «Права суб’єкта звернення», у якому, зокрема, передбачити право цього суб’єкта брати участь у проведенні службового розслідування за своїм зверненням. В тому числі :

          - давати усні чи письмові пояснення, а також робити заяви державною  або іншою мовою, якою він володіє, та користуватися послугами перекладача;

          - ознайомлюватися та вивчати зібрані виконавцем матеріали службового розслідування (крім випадків, коли це заборонено законодавством України), а також висловлювати свої зауваження, в тому числі й письмово, щодо порядку, об’єктивності та повноти службового розслідування на будь-якому етапі його проведення;

          - подавати та вимагати долучити до матеріалів службового розслідування особисто зібрані письмові пояснення, документи, фото-, відео-, аудіо та інші матеріали, які, на думку суб’єкта звернення, повинні бути враховані при прийнятті рішення за результатами службового розслідування;

- ініціювати проведення виконавцем опитування працівників ОВС, інших осіб (за їх згодою), а також  одержання виконавцем від органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформації, яка, на думку суб’єкта звернення, повинна бути врахована при прийнятті рішення за результатами службового розслідування;

          - в разі потреби, на будь-якому етапі службового розслідування, залучати фахівців в області права, експертів, представників правозахисних організацій чи інших осіб на власний розсуд для отримання консультацій, що можуть сприяти службовому розслідуванню, а також для проведення незалежних експертиз та правового аналізу зібраних виконавцем матеріалів;

          - за наявності обґрунтованих сумнівів у неупередженості, об’єктивності та компетентності виконавця, письмово ініціювати його заміну на іншу службову особу органу (підрозділу) внутрішніх справ, якому доручено проведення службового розслідування;

- бути ознайомленим під підпис з матеріалами та висновком службового розслідування перед його затвердженням. У разі незгоди з порядком проведеного службового розслідування або зі змістом висновку, в тому числі і зі вказаними у резолютивній частині пропозиціями або заходами,  суб’єкт звернення має право відмовитися від візування висновку службового розслідування та письмово повідомити про свої обґрунтовані заперечення, претензії та пропозиції заповнивши «Картку зауважень суб’єкта звернення».

          - отримати завірені у встановленому порядку копії «Картки зауважень суб’єкта звернення» та висновку службового розслідування, оформленого з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та «Про державну таємницю».

7. Доповнити перелік обов'язків виконавця, який проводить службове розслідування, пунктами, що узгоджують ці обов’язки з правами суб’єкта звернення. Зокрема, до обов’язків виконавця додати наступні:

- проінформувати суб’єкта звернення про його права, як учасника службового розслідування

          - на вимогу суб’єкта звернення, прийняти та приєднати до матеріалів службового розслідування зібрані ним особисто письмові пояснення інших осіб, документи, фото, відео, аудіо та інші матеріали;

          - на вимогу суб’єкта звернення, додатково опитати працівників ОВС, інших осіб (за їх згодою), а також направити офіційні запити про отримання інформації, документів чи інших матеріали до органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних або фізичних осіб; 

          - під підпис ознайомити суб’єкт звернення з матеріалами та висновком службового розслідування перед його затвердженням. У разі відмови суб’єкта звернення від візування висновку з причини незгоди з порядком проведеного службового розслідування або зі змістом висновку, видати йому «Картку зауважень суб’єкта звернення», яка, після заповнення,  реєструється в канцелярії (секретаріаті) за місцем проходження служби виконавця та приєднується до матеріалів службового розслідування;

          - протягом трьох робочих днів після затвердження висновку службового розслідування, вручити суб’єкту звернення копію вказаного висновку та копію «Картки зауважень суб’єкта звернення», оформлені з дотриманням вимог Законів України «Про захист персональних даних» та «Про державну таємницю», або надіслати на його адресу поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) чи за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, листа з повідомленням про можливість отримання копій зазначених документів.

          Копії у встановленому порядку завіряються печаткою органу (підрозділу) внутрішніх справ, якому було доручено проведення службового розслідування.

          8. Доповнити розділ VIII Інструкції «Оформлення матеріалів службового розслідування» положеннями, які закріплюють вказані вище права суб’єкта звернення. Зокрема передбачити наступні доповнення:

- при проведенні службових розслідувань за зверненням фізичних або юридичних осіб, описова частина висновку повинна містити викладену у  «Картці зауважень суб’єкта звернення» інформацію про наявність у цих осіб претензій, заперечень, пропозицій з подальшим обґрунтування  неможливості або недоцільності їх усунення чи виконання;

- висновок службового розслідування підписується виконавцем (головою та членами комісії), візується суб’єктом звернення (при проведенні службового розслідування за зверненням фізичної або юридичної особи) та затверджується начальником, який призначив службове розслідування, або вищим прямим начальником.

          ІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

IV.  Прогнозований результат.  

          Прийняття проекту дозволить підвищити якість та об’єктивність, а отже,  у кінцевому результаті - ефективність службових розслідувань фактів порушення прав і свобод громадян у міліції. В свою чергу, досягнуте проектом забезпечення дотримання принципів рівних прав співробітника міліції і цивільної особи під час службового розслідування, прозорості та справедливості прийнятих рішень і невідворотності покарання міліціонера за скоєне ним порушення закону,  призведе, з одного боку, до загального покращення рівня дотримання прав і свобод людини в діяльності правоохоронних органів,  з іншого – до покращення іміджу МВС України.

          Володимир Батчаєв

        

 

 Поділитися